مقاصد آرمانی کتابخانۀ عمومی

مأموریت

بهبود زندگی جمیعت خدمت‌گیر با برنامه‌ها و خدمات کتابخانه‌ای بر اساس سه کارویژۀ آگاهانش، آموزش و آفرینش به‌وسیلۀ:

  • شناسایی و فهم جامعه (درک چشم‌انداز بومی و رصد منافع محلی)؛
  • طراحی خدمات و برنامه‌ها؛
  • رسانش خدمات و برنامه‌ها؛
  • ارائۀ خدمات و اجرای برنامه‌ها (در کتابخانه و خارج از آن)؛
  • «برآمد»سنجی.

چشم‌انداز

  • میدان محلی آگاهانش، آموزش و آفرینش

ارزش

  • کاربرمحوری