کاوشی بر مدل تعاملی سیاستگذاری ملی فرهنگی

فایل ارائه آقای دکتر وحید خاشعی
دریافت PDF ارائه

تدوین مدل کتابخانه عمومی مطلوب جامعه ایرانی

فایل ارائه خانم انیس میری
دریافت PDF ارائه

نگاهی نو به کارکردها و ماموریت های کتابخانه عمومی

فایل ارائه آقای دکتر محمد حسن‌زاده
دریافت PDF ارائه