نظام‌نامه‌ی نظام جامع آماری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی نظام‌نامه‌ی نظام جامع آماری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

تحلیل شکاف  و برنامه زمانی استقرار نظام جامع آمار نهاد کتابخانه‌های عمومی

پیوست‌ها