مقاصد آرمانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

مأموریت

تقویت هدفمند کتابخانه‌های عمومی ایران در ابعادِ:

  • قانونی (با رویکرد تنظیم‌گری و نظارت)؛
  • آموزشی (در سطوح نگرش، انگیزش، دانش و مهارت)؛
  • زیرساختی (مجموعه، فناوری، فضا و تجهیزات)؛
  • علمی (استانداردسازی و حل مسئله)؛
  • اقتصادی (توسعه و پایدارسازی منابع و بهینه‌سازی مصارف).

چشم‌انداز

  • حمایت قوی و مستمر از کتابخانه‌های عمومی ایران

ارزش

  • به‌هنگام بودن