فیلم جلسه بازسازی منطقی اجتماعی کتابخانه‌های عمومی بر مبنای کنش‌های مطلوب در افق ایران اسلامی

By |2020-10-27T12:43:55+03:30مارس 13th, 2017|Videos|۰ Comments

فیلم جلسه بازاندیشی در کارویژه کتابخانۀ عمومی بر مبنای سیاست‌های خوانا و نویسا شدن مردم

By |2020-10-27T12:44:02+03:30فوریه 11th, 2017|Videos|۰ Comments

فیلم جلسه بازخوانی خدمت کتابخانه در پیوند با سیاست‌های فرهنگی (فرانسه)

دانلود

By |2020-10-27T12:44:44+03:30جولای 30th, 2016|Videos|۰ Comments