کاوشی بر مدل تعاملی سیاستگذاری ملی فرهنگی

فایل ارائه آقای دکتر وحید خاشعی
دریافت PDF ارائه

تدوین مدل کتابخانه عمومی مطلوب جامعه ایرانی

فایل ارائه خانم انیس میری
دریافت PDF ارائه

نگاهی نو به کارکردها و ماموریت های کتابخانه عمومی

فایل ارائه آقای دکتر محمد حسن‌زاده
دریافت PDF ارائه

تنظیم‌گری به‌جای تصدی‌گری در سیاستگذاری کتابخانه‌های عمومی

فایل ارائه آقای دکتر حسین شیرازی
دریافت PDF ارائه