نشست «بازخوانی خدمت کتابخانه عمومی در پیوند با سیاست‌های ملی فرهنگی» با هدف بررسی حوزه فرهنگی کشور فرانسه و باز تعریف نقش کتابخانه عمومی در ساختار اجتماعی و سیاست‌گذاری ملی در کتابخانه مرکزی تهران (پارک شهر) برگزار می‌شود.

نخستین نشست از سلسه نشست‌های «کتابخانه ایرانی: سیاست‌گذاری ملی کتابخانه عمومی» با عنوان «بازخوانی خدمت کتابخانه عمومی در پیوند با سیاست‌های ملی فرهنگی» ساعت ۱۱ دوشنبه بیست و هشتم تیرماه با هدف بررسی حوزه فرهنگی کشور فرانسه و باز تعریف نقش کتابخانه عمومی در ساختار اجتماعی و سیاست‌گذاری ملی در کتابخانه مرکزی تهران (پارک شهر) برگزار می‌شود.

france-session

دکتر محمدرضا مجیدی رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی و دکتر مظفر چشمه‌سهرابی عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه اصفهان میهمانان ویژه اولین نشست خواهند بود.

گفتنی است بخشی از نشست‌های طرح کتابخانه‌ایرانی به مطالعه تطبیقی فرآیند سیاست‌گذاری کتابخانه‌ عمومی در سایر کشورها اختصاص دارد.

مکان برگزار جلسه: