برخی مقالات حوزه سیاستگذاری ملی کتابخانه‌های عمومی که تا به حال توسط محققان نوشته شده است در اینجا جمع‌آوری و منتشر شده است. برای دریافت مقالات روی عنوان انگلیسی آن‌ها کلیک کنید.

Title عنوان مقاله
Jaeger, P. T., & Sarin, L. C. (2016). All Librarianship is Political: Educate Accordingly. The Political Librarian, 2(1), 8. تمام آموزه‌های کتابداری سیاسی است.
Buschman, John (2016) “On the Political Nature of Library Leadership,”The Political Librarian: Vol. 2: Iss. 1, Article 9 در باب ماهیت سیاسی رهبری کتابخانه
Widdersheim, M. M., & Koizumi, M. (2016). Conceptual modelling of the public sphere in public libraries. Journal of Documentation, 72(3), 591-610. الگوسازی مفهومی سپهر عمومی در کتابخانه‌های عمومی
Kaur, P., & Walia, P. K. (2015). Collection development and management within public libraries in Delhi: A study on government owned public libraries in the changing digital environment. Library Management, 36(1/2), 99-114. توسعه و مدیریت مجموعه در کتابخانه‌های عمومی دهلی: پیرامون کتابخانه‌های عمومی دولتی و چالش‌های محیط دیجیتال (در محیط درحال تغییر دیجیتال)
Wilkins Jordan, M. (2015). Competencies for public library managers: diversity in practice. Library Management, 36(6/7), 462-475.  صلاحیت‌های متنوع مدیران کتابخانۀ عمومی در عمل
Al, U., Andrade Blanco, P., Chiranov, M., Cruz Silva, L. M., Devetakova, L. N., Dewata, Y., … & Liubyva, T. (2015). Global Libraries impact planning and assessment progress. Performance Measurement and Metrics, 16(2), 109-131.  جریان برنامه‌ریزی و ارزیابی تأثیر جهانی کتابخانه‌ها
Michnik, K. (2015). Public libraries digital services and sustainability issues. The Bottom Line, 28(1/2), 34-43.  خدمات دیجیتال کتابخانه‌های عمومی و مسئلۀ تاب آوری

Ahmed MI, Sheikh RA (2015). Public Library Legislation in Pakistan: Legal and Regulatory Infrastructure for Public Libraries in Pakistan. Inter. J. Acad. Lib. Info. Sci. 3(2): 37-49

قانونگذاری کتابخانه عمومی در پاکستان: شالودۀ حقوقی و هنجاری کتابخانه‌های عمومی در پاکستان
Mapulanga, P. (2015). Public procurement legislation and the acquisition of library materials in academic libraries in Malawi. Library Review, 64(1/2), 101-117.
Ameen, K. (2015). Use of Public Relations and Publicity (PRP) by the public libraries in Lahore, Pakistan. New Library World, 116(7/8), 455-466. استفاده از ارتباط عمومی و همگانی‌سازی (PRP) در کتابخانه‌های عمومی لاهور پاکستان
Bhatti, R., & Khan, S. A. (2015). User’s perception of services quality of the Central Public Library Bahawalpur. Library Philosophy and Practice, 0_1. دریافت کاربران از کیفیت خدمات کتابخانه عمومی مرکزی بهاولپور
Stenström, C., & Haycock, K. (2014). Influence and increased funding in Canadian public libraries: The case of Alberta in fiscal year 2009–۱۰٫ The Library, ۸۴(۱).  اعتبار و بودجۀ افزایش یافتۀ کتابخانه‌های عمومی کانادا بررسی موردی آلبرتا در سال مالی ۱۰-۲۰۰۹
Henricks, S. A., & Henricks-Lepp, G. M. (2014). Multiple constituencies model in the identification of library effectiveness. Library Management, 35(8/9), 645-665. الگوی ذینفعان چندگانه برای تشخیص اثربخشی کتابخانه
Salarelli, A. (2014). Past and present factors of the crisis in Italy’s public libraries. Library Review, 63(1/2), 110-124. عامل‌های اثرگذار بر بحران‌های کتابخانه‌های عمومی ایتالیا: گذشته و حال
Ren, X. (2014). Service decision-making processes at three New York state cooperative public library systems. Library Management, 35(6/7), 418-432.  فرایندهای تصمیم‌گیری دربارۀ خدمات در سه نظام کتابخانۀ مشارکتی در نیویورک
Kevane, M., & Sundstrom, W. A. (2014). The development of public libraries in the United States, 1870-1930: a quantitative assessment. Information & Culture, 49(2), 117-144.  توسعۀ کتابخانه‌های عمومی در آمریکا ۱۸۷۰-۱۹۳۰: یک ارزیابی کیفی
Michnik, K. (2014). What threatens public libraries? The viewpoints of library directors in Sweden. New Library World, 115(9/10), 426-437. چه چیزی کتابخانه‌های عمومی را تهدید می‌کند؟ دیدگاه مدیران کتابخانه‌های عمومی سوئد
kanakbala, J. (2013). Gujarat Public Libraries Act: A Critical Study. International Multidisciplinary e-Journal, 2(1), 30-37 قانون کتابخانه‌های عمومی گجرات
Radijeng, K. (2013). The role of public libraries in the attainment of Botswana’s vision 2016. In Paper submitted to IFLA World Library Congress 2013. نقش کتابخانه‌های عمومی در دستیابی به چشم‌انداز ۲۰۱۶ بوستوانا
Jaeger, P. T., Gorham, U., Sarin, L. C., & Bertot, J. C. (2013). Libraries, Policy, and Politics in a Democracy: Four Historical Epochs. The Library, 83(2). کتابخانه‌ها،‌خط مشی و جنبه‌های سیاسی آن در دموکراسی: چهار دورۀ تاریخی
Skot-Hansen, D., Hvenegaard Rasmussen, C., & Jochumsen, H. (2013). The role of public libraries in culture-led urban regeneration. New library world, 114(1/2), 7-19.  نقش کتابخانه‌های عمومی در باززایی شهری فرهنگ محور
Jaeger, P. T., Bertot, J. C., & Gorham, U. (2013). Wake up the nation: Public libraries, policy making, and political discourse. The Library, 83(1). ملت را بیدار کن: کتابخانه‌های عمومی،‌ سیاستگذاری و گفتمان سیاسی
Greene, M., & McMenemy, D. (2012). The emergence and impact of neoliberal ideology on UK public library policy, 1997–۲۰۱۰٫ Library and information science trends and research: Europe, 6, 13-41. پیدایش و تأثیر ایدئولو‍ژی نئولیبرال در سیاست‌های کتابخانۀ عمومی انگلستان ۱۹۹۷-۲۰۱۰
Jaeger, P. T., Bertot, J. C., Thompson, K. M., Katz, S. M., & DeCoster, E. J. (2012). The intersection of public policy and public access: Digital divides, digital literacy, digital inclusion, and public libraries. Public Library Quarterly, 31(1), 1-20. تعامل سیاست عمومی و دسترسی عمومی
Saleh, A. G., & Lasisi, F. I. (2011). An assessment of public library services in North Eastern Nigeria. ارزیابی خدمات کتابخانۀ عمومی در نیجریۀ شمال شرقی
Hariff, S., & Rowley, J. (2011). Branding of UK public libraries. Library Management, 32(4/5), 346-360. برندسازی کتابخانه‌های عمومی انگلستان
McCarten, M. (2011). Developing sustainable leadership capability in the Victorian State and public library sector. The Australian Library Journal, 60(1), 21-28. پروراندن ظرفیت رهبری تاب آور در بخش کتابخانۀ عمومی ایالت ویکتوریا
Haycock, K. (2011). Exemplary public library branch managers: their characteristics and effectiveness. Library Management, 32(4/5), 266-278. مثالی از مدیران شعبۀ کتابخانۀ عمومی: ویژگی‌ها و تأثیراتشان
Stevenson, S. (2011). New labour in libraries: the post-Fordist public library. Journal of Documentation, 67(5), 773-790. نیروی کار جدید در کتابخانه‌ها: کتابخانۀ عمومی پسافوردی
Alemanne, N. D., Mandel, L. H., & McClure, C. R. (2011). The rural public library as leader in community broadband services. Library Technology Reports, 47(6), 19-28.  کتابخانۀ عمومی روستایی، پیشرو خدماتِ وسیع اجتماعی
Belotti, M. (2011). The value of public libraries: a socio-economic analysis.  ارزش کتابخانه‌های عمومی: یک تحلیل سیاسی – اقتصادی
Supporting Societies’ Needs a Model Framework for Developing Library Policy پشتیبانی از نیازهای جامعه: چارچوبی برای سیاست‌های کتابخانه‌های در حال توسعه
Galluzzi, A. (2011). Cities as long tails of the physical world: a challenge for public libraries. Library Management, 32(4/5), 319-335. شهرها دنبالۀ کشیدۀ جهان مادی: چالشی برای کتابخانه‌های عمومی
Gazo, D. (2011). City councillors and the mission of public libraries. New Library World, 112(1/2), 52-66. شوراهای شهر و ماموریت کتابخانه‌های عمومی
Ole Pors, N. (2010). Citizen services and public libraries: an analysis of a new service in Danish public libraries. New Library World, 111(7/8), 263-272. خدمات شهروندی و کتابخانه‌های عمومی: تحلیل خدمات جدید کتابخانه‌های عمومی هلند
Latham, J. M., & Ditzler, W. E. (2010). Collective effort: The American union and the American public library. Library Trends, 59(1), 237-255. کوشش‌های جمعی اتحادیه آمریکایی و کتابخانۀ عمومی آمریکایی
Thomas, B. (2010). Swedish libraries: An overview. IFLA journal, 36(2), 111-130.  نگاهی به کتابخانه‌های سوئد
Raju, R., & Raju, J. (2010). The public library as a critical institution in South Africa’s democracy: a reflection. تأملی در کتابخانۀ عمومی به مثابه نهادهای بنیادی در دموکراسی آفریقای جنوبی
Boughey, A., & Cooper, M. (2010, March). Public libraries: political vision versus public demand?. In Aslib Proceedings (Vol. 62, No. 2, pp. 175-201). Emerald Group Publishing Limited.  کتابخانه‌های عمومی: چشم‌انداز سیاسی در برابر تقاضای عمومی؟
Burton, J. (2009). Theory and politics in public librarianship. Progressive Librarian, (32), 21. نظریه و سیاست در کتابداری عمومی
Bertot, J. C. (2009). Capacity planning for broadband in public libraries: Issues and strategies. Library Technology Reports, 45(1), 38-42. برنامه‌ریزی برای وسعت‌بخشی ظرفیت: چالش‌ها و مسائل کتابخانه‌های عمومی
Kann-Christensen, N., & Andersen, J. (2009). Developing the library: Between efficiency, accountability and forms of recognition. Journal of Documentation, 65(2), 208-222.  ؟
Dahlkild, N. (2009). Nordic Library Architecture in the Twentieth Century: The Emergence of the Scandinavian Style. In Tampere Summer School of the HIBOLIRE Network, 4.-5. of June 2009, University of Tampere. Seminar inden for det nordisk-baltiske biblioteks-og mediehistoriske forskernetværk HIBOLIRE. معماری شمالی کتابخانه در قرن بیستم: ظهور سبک اسکاندیناویایی
Dos Santos, V. F. (2009). Public Libraries and their Contribution towards Economic Development: a discussion. LIBRES: Library and Information Science Research Electronic Journal, 19(2), 1.  بحثی در باب کتابخانه‌های عمومی و مشارکت آنها در توسعۀ اقتصادی
Crawford, W. (2009). Library policies and social policy issues. Library Technology Reports, ۴۱(۲), ۴۹-۵۶٫ خط مشی‌های کتابخانه و مسائل سیاست‌های اجتماعی
Wilson, K., & Corrall, S. (2008). Developing public library managers as leaders: Evaluation of a national leadership development programme. Library Management, 29(6/7), 473-488. پرورش مدیران کتابخانه عمومی به مثابه رهبران: ارزیابی یک برنامۀ ملی توسعۀ رهبری
Vårheim, A., Steinmo, S., & Ide, E. (2008). Do libraries matter? Public libraries and the creation of social capital. Journal of documentation, 64(6), 877-892. آیا کتابخانه‌ها مهم هستند؟ کتابخانۀ عمومی و خلق سرمایۀ اجتماعی
Wilson, V. (2008). Public libraries in Canada: an overview. Library Management, 29(6/7), 556-570.  نگاهی به کتابخانه‌های عمومی کانادا
Birdi, B., Wilson, K., & Cocker, J. (2008). The public library, exclusion and empathy: A literature review. Library Review, 57(8), 576-592.  کتابخانۀ عمومی، محرومیت و یکدلی: مرور ادبیات
Glorieux, I., Kuppens, T., & Vandebroeck, D. (2007). Mind the gap: Societal limits to public library effectiveness. Library & information science research, 29(2), 188-208. اعلام خطر محدودیت‌های وابسته به اجتماع در اثربخشی کتابخانۀ عمومی
McClure, C. R., Feldman, S., & Ryan, J. (2007). Politics and advocacy: The role of networking in selling the library to your community. Public Library Quarterly, 25(1-2), 137-154.  سیاست ورزی و دفاع از نقش شبکه‌سازی در عرضۀ کتابخانه به اجتماع
Cassell, K. A., & Weibel, K. (2007). Public library response to women and their changing roles revisited. Library Trends, 56(2), 303-327. واکنش کتابخانۀ عمومی به نقش‌های در حال تغییر زنان
Pacios, A. R. (2007). The priorities of public libraries at the onset of the third millennium. Library management, 28(6/7), 416-427. اولویت‌های کتابخانه‌های عمومی در مواجهه هزارۀ سوم
Joint, N. (2007). Can new laws make public services better? Reflections on diversity legislation for libraries. Library review, ۵۶(۵), ۳۵۹-۳۷۰٫ آیا قوانین جدید خدمات عمومی را بهتر می‌کنند؟ تأملی در تنوع قانونی کتابخانه‌ها
Mullins, J., & Linehan, M. (2006). Desired qualities of public library leaders. Leadership & Organization Development Journal, 27(2), 133-143.  کیفیت‌های مطلوب رهبران کتابخانۀ عمومی
Sheppard, T. (2006). Intellectual gambling: betting on the future public library. New library world, 107(11/12), 512-522. قمار معنوی بر سر آیندۀ کتابخانۀ عمومی
Joint, N. (2006). Libraries, digitisation and disability. Library Review, 55(3), 168-172.
Arko-cobbah, A. (2006). Civil society and good governance: challenges for public libraries in South Africa. Library review, 55(6), 349-362.  جامعۀ مدنی و حکومت خوب: چالش‌های کتابخانه‌های عمومی در آفریقای جنوبی
Aabø, S. (2005). Are public libraries worth their price? A contingent valuation study of Norwegian public libraries. New Library World, 106(11/12), 487-495. آیا کتابخانه‌ها به اندازۀ قیمت آنها می‌ارزند؟
Buschman, John, “On Libraries and the Public Sphere” (2005). Library Philosophy and Practice (e-journal). Paper 11  در باب کتابخانه‌ها و سپهر عمومی
Locher, Lilo. “Public library fees in Germany.” Journal of Cultural Economics 29.4 (2005): 313-324. بهای کتابخانۀ عمومی در آلمان
Audunson, R. (2005). How do politicians and central decision-makers view public libraries? The case of Norway. IFLA journal, 31(2), 174-182. سیاست‌مدارن و تصمیم‌گیران ارشد کتابخانه‌های عمومی را چگونه می‌بینید؟ بررسی نروژ
Given, L. M., & Leckie, G. J. (2004). “Sweeping” the library: Mapping the social activity space of the public library. Library & Information Science Research, 25(4), 365-385. طراحی فضای کشش اجتماعی در کتابخانۀ عمومی
Hall, R. B. (2004). Libris DESIGN and financing public library buildings. The Bottom Line, 17(1), 20-27.
Black, A. (2004). National planning for public library service: The work and ideas of Lionel McColvin. برنامه‌ریزی ملی خدمات کتابخانه‌های عمومی: اثر و ایده‌های مک کالوین
Ward, R. C. (2004). State library and local public library relationships: A case study of legislative conflict within South Carolina from the principle/agent perspective. Public library quarterly, 23(1), 43-60. رابطۀ کتابخانۀ ایالتی و کتابخانۀ عمومی محلی: مطالعۀ تعارض قانونی کارولینای شمالی با اصول
Smith, K., & Usherwood, B. (2004). The political perception of the public library: the Australian view. Presentation at Challenging Ideas, Brisbane, QLD, Australia. ادراک سیاسی از کتابخانۀ عموم: نمایی استرالیایی
Black, A. (2003). False optimism: Modernity, class, and the public library in Britain in the 1960s and 1970s. Libraries & culture, 38(3), 201-213. خوشبینی کاذب: مدرنیته،‌طبقه و کتابخانۀ عمومی در بریتانیای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰
Vlissingen, S. (2003). Political perceptions of public libraries in the Netherlands. ادراک سیاسی از کتابخانه‌های عمومی هلند
Allen, B. (2003). Public opinion and the funding of public libraries.(Public Libraries). Library trends, 51(3), 414-425. آراء عمومی و بودجۀ کتابخانه‌های عمومی
Alstad, C., & Curry, A. (2003). Public space, public discourse, and public libraries. Libres, 13(1). فضای عمومی،‌گفتمان عمومی و کتابخانه‌های عمومی
Kostiak, A. (2002). Valuing your public library: the experience of the Barrie Public Library, Ontario, Canada. The Bottom Line, 15(4), 159-162 ارزش‌گذاری کتابخانه: تجربۀ کتابخانۀ عمومی Barrie، اونتاریو،‌کانادا
Best, J. (2001). Supporting the public library entrepreneur. The Bottom Line, 14(3), 132-145. پشتیبانی از کارآفرینان کتابخانۀ عمومی
Saliu, U. A. (1999). The development and roles of public libraries in Nigeria. Ilorin Journal of Education, 19(20). توسعه و نقش کتابخانه‌های عمومی در نیجریه
Ryynänen, Mirja. “The role of libraries in modern society.” Les biblioteques i els centres de documentació al segle XXI: peça clau de la societat de la informació. ۱۹۹۹٫ نقش کتابخانۀ عمومی در جامعۀ مدرن
Beckerman, E. (1996). Politics and the American public library: Creating political support for library goals. Scarecrow Press. سیاست و کتابخانه‌های عمومی آمریکا: خلق حمایت سیاسی اهداف کتابخانه
Rowlands, I. (1996). Understanding information policy: concepts, frameworks and research tools. Journal of information Science, 22(1), 13-25. درک مفاهیم سیاست اطلاعات، چارچوب و ابزارهای پژوهش آن
Usherwood, B. (1994). Local politics and the public library service. Journal of librarianship and information science, 26(3), 135-140. سیاست‌های محلی و خدمات کتابخانه‌های عمومی
Garnham, N. (1987). Concepts of culture: public policy and the cultural industries. Cultural studies, 1(1), 23-37.  ؟
“Robbins-Carter, J. (1984). Political science: utility for research in librarianship. Library trends, 32(4), 425-39. Chicago “ علوم سیاسی: فایدۀ پژوهش در کتابداری
Prentice, A. (1984). Research in public administration. ILLINOIS, 495.  پژوهش دربارۀ
Ladenson, A. (1970). Library Legislation: Some General Considerations. Library Trends, 19(2), 175-182. قانون‌گذاری کتابخانه: برخی ملاحظات کلی
Evans, E. J. (1968). Library Legislaton in the Developing Territories of Africa. Libri, 18, 51. قانون‌گذاری کتابخانه در قلمروهای درحال توسعۀ آمریکا