در این قسمت منابع فارسی و انگلیسی مرتبط با استانداردهای کتابخانه‌ای با تأکید بر حوزۀ کتابخانه‌های عمومی ارائه می‌شود.

مقالات مجلات

آشنایی با استانداردهای ایزو(۱۳۸۷). ماهنامه دانش غذا و کشاورزی. ۶(۴۵): ۳۴-۳۹٫

آشور، محمدصالح؛ نوکاریزی، محسن(۱۳۷۱). ارزشیابی مجموعه‌های کتابخانه‌های دانشگاهی سعودی براساس استانداردهای ACRL. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی. ۲ (۴) :۱۱۸-۱۲۴.

ابراهیمی میلاجردی، زینب؛ ریاحی‌نیا، نصرت (۱۳۹۳). مطالعه میزان تطابق نمایه‌های انتهای کتاب‌های فارسی حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی با استانداردهای ایزو ۹۹۹ و بی.اس. ۳۷۰۰٫ تعامل انسان و اطلاعات،۱(۱)،۱۰-۲۶٫

ابراهیمی،کمال؛ حبیبی، شفیع؛ کلبخانی،علی(۱۳۸۹). مجموعه‌های کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مصاف با دو استاندارد. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، شماره ۸۳، ص ۱۶۵٫

ابوالقاسمی، زهرا؛ غائبی، امیر؛ رضایی شریف‌آبادی، سعید(۱۳۹۰). وضعیت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی شهر تهران. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی،۴۵(۴)،۷۵-۵۵٫

احمدزاده، سعادت(۱۳۸۴). بررسی وضعیت کتابخانه دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران و مقایسه آن با استانداردهای دانشگاهی ایران. باغ نظر،۲(۳)، ۳-۲۰٫

احمدی، مریم؛ گوهری، محمدرضا؛ محمدی، علی(۱۳۸۹). ارزیابی و مقایسه بخش مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و کرمانشاه براساس معیارهای استاندارد بین المللی، ایزو ۲۰۰۰ – ۹۰۰۱ سال۱۳۸۷٫ فصلنامه یافته، ۱۲(۱)، پیاپی ۴۳، ۱۳-۲۴٫

ار، ریچارد(۱۳۸۵). سنجش خوبی خدمات کتابخانه: چارچوب کلی برای مقیاس کمی. ترجمه ابراهیم افشار. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۱۷(۳)، ۲۲۹- ۲۵۰٫

ارجمند، تاج‌الملوک(۱۳۸۳). مدیریت نشریات ادواری در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاههای دولتی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۱۵(۳)، ۹۸-۷۹٫

اسدی، سعید؛ نورمحمدی، حمزه‌علی؛ سعادت شاملو، زهرا.زودآیند. سازگاری وبگاه‌های دانشگاهی با استانداردهای ابرداده‌ای: مطالعه موردی وبگاه دانشگاه شاهد. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات.

اسدی، مریم(۱۳۸۴). فناوری‌های امنیت اطلاعات: با یک دیدگاه طبقه‌بندی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. ۲۰ (۳ و ۴) :۱-۱۶.

اسلامی، عباس؛بابایی، بهرام(۱۳۸۸). بررسی وضعیت کتابخانه‌های آموزشگاهی متوسطه و پیش‌دانشگاهی شهرستان‌های غرب گیلان. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۲۰(۲)، ۱۳۸-۱۱۷٫

اشرف نقی، مهرطباطبایی؛ علیپور حافظی، حامد(۱۳۸۴). استانداردها در خدمات مرجع مجازی. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، سال ۳۹، دفتر چهل و چهارم، ۲۲۲-۲۰۹٫

اشرفی‌ریزی، حسن؛ کاظم‌پور، زهرا(۱۳۸۶). ارزیابی نمایه و نمایه‌سازی: معیارها و استانداردها. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۲۳(۱ و ۲)،۱۵۱-۱۶۸.

اصغرنژاد، حسین؛یونسی، عرفان(۱۳۷۹). استانداردهای‌کتابخانه‌های دانشگاهی (پیشنویس ویرایش ۱۹۹۹).کتابداری و اطلاع‌رسانی،۳-۴،۸۴-۶۹٫

اصول و رهنمودهایی برای امانت بین‌المللی (۱۹۷۸) تجدید نظر شده در سال ۱۹۸۷٫ ترجمه اشرف السادات فولادی(۱۳۷۹). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، شماره ۳۴، ص ۶٫

اعظمی ساردوئی، محمد(۱۳۷۸). بررسی وضعیت کتابخانه‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان و مقایسه آن با استانداردهای معتبر دانشگاهی. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی،۹(۳)،۱۲-۲۱.

اک‍ب‍ری‌داری‍ان‌، س‍ع‍ی‍ده‌(۱۳۸۲). رع‍ای‍ت‌ اس‍ت‍ان‍دارد ای‍زو ۱۰۸۶ در ارائ‍ه‌ اطلاع‍ات‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ن‍وان‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۱۴(۳)؛۴۷-۳۹٫

آل رضا امیری، کاظم(۱۳۸۵). سیستم‌های کتابخانه‌ای یکپارچه. پیام بهارستان، ۶۰، ۲۱-۱۵٫

امید‌چهری، علی؛ حیدری، غلام(۱۳۸۴). ارزیابی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمانشاه براساس استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی،سال ۳۹،دفتر چهل و سوم.۹۵-۱۱۹٫

امیدچهری، علی؛کرمی متین، بهزاد؛ چهری،عبدالوهاب(۱۳۸۸). بررسی تطبیقی نیروی انسانی و مجموعه کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه رازی کرمانشاه با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران در سال ۱۳۸۵٫ مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۲۰(۴)، ۴۰-۲۵٫

امیری، مهرداد(۱۳۹۰).جایگاه مدیریت استاندارد ISO/IEC 17025 و کالیبراسیون در سیستم مدیریت یکپارچه  HSEQ. ماهنامه کنترل کیفیت، شماره ۴۵، ص ۴۴ .

انجمن کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی(۱۳۸۶). استانداردهای سواد اطلاعاتی برای دانشجویان آموزش عالی. ترجمه رحمان معرفت؛ مرضیه عضدی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۱۸(۱)، ۲۲۹-۲۴۲٫

انصاری، شیرین(۱۳۸۳). ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ای‍زو ع‍م‍ل‍ک‍رد خ‍ود را ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د. استاندارد، ۱۶۱، ص: ۳٫

ایزدی، عبدالرضا؛ امیرپور، زمینه(۱۳۹۳).رعایت استانداردهای نشر مؤسسه بین‌المللی ایزو در نشریه‌های فارسی کتابداری و اطلاع‌رسانی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۲۵(۳)، ۱۰۹-۹۳٫

ایزدی، عبدالرضا؛ ناخدا، مریم(زودآیند). استانداردهای آرشیوی، در نرم‌افزارهای دسترسی آزاد و پیشنهاد نرم‌افزار مناسب برای مراکز آرشیوی داخلی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات.

باب الحوایجی، فهیمه؛ عینی، اکرم(۱۳۸۸). تحلیل محتوای میزان به کارگیری استانداردهای سواد اطلاعاتی در دو ساحت تربیت سند ملی چشم‌انداز بیست ساله آموزش و پرورش (ساحت فرهنگی- هنری و ساحت علمی – فناوری). فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۱۲(۴)، ۱۶۳-۱۸۴٫

باجی فاطمه، کوکبی مرتضی(۱۳۹۳). استاندارد نقشه‌های عنوان و کاربرد آن در علم اطلاعات و دانش شناسی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات،۲۹(۳)،۷۹۹-۸۱۶.

برایدین، ایین(۱۳۸۲). چالش‌های ایزو در تدوین استانداردهای بین‌المللی. ترجمه هنسا قادری. ماهنامه استاندارد، ۱۴(۱۴۰)، ۶٫

برجیان، مهشید؛ خسروی، فریبرز(۱۳۹۱). مهارت سواد اطلاعاتی کتابداران و میزان انطباق آن با استاندارد (ACRL) در کتابخانه ملی ایران. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۲۳(۲)، ۱۹۱-۱۷۸٫

برگزاری دوره آموزشی در انجمن ISO / IEC 17025 (2005) . ماهنامه پیک شورا، شماره ۲۶۱، ۲۳٫

بنی‌اقبال، ناهید؛ علی‌کرمی، معصومه(۱۳۹۰). ارزیابی میزان رعایت مولفه نیروی انسانی در کتابخانه‌های صنعت نفت شهر تهران براساس استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، ۳(۱۰)، ۱۶۱-۱۸۲٫

بنی‌اقبال، ناهید(۱۳۸۱). فضا و شرایط ایمنی در کتابخانه‌های دانشگاه تهران. نامه فرهنگ، ۴۴، ۱۲۴-۱۳۳٫

بنی‌اقبال، ناهید(۱۳۸۵).رهنمودهای انتخاب و انتقال منابع از مجموعه عمومی به مجموعه‌های خاص. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۱۷(۳)، ۲۲۸-۲۲۳٫

بنی‌اقبال، ناهید(۱۳۸۷). الگوی توسعه کتابخانه‌های‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال براساس استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی،سال ۴۲، دفتر چهل و هشتم، ۲۳۸-۲۱۳٫

بنی‌اقبال، ناهید؛ بزرگی، اشرف السادات(۱۳۹۰). بررسی چکیده‌های موجود در فصلنامه کتابداری کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران براساس الگوی چکیده ساختاریافته. دانش‌شناسی، ۱۲، ۱۶-۱٫

بنی‌اقبال، ناهید؛ لگزیان، فاطمه(۱۳۸۵). بررسی وضعیت کتابخانه‌های زندان در ایران براساس رهنمودهای ایفلا. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. ۲۱ (۳) :۵۵-۷۲.

بیرانوند، علی؛ حاجی شمسایی، علی؛ مروجی، سمیرا(۱۳۹۰). بررسی وضعیت کتابخانه‌های آموزشگاهی مقطع ابتدایی شهر شیراز و مطابقت آن با استانداردهای ایفلا . فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال پنجم، شماره ۳، ص ۹٫

بیرانوند، علی؛ رنجبر، پروانه(۱۳۸۹). بررسی موانع و مشکلات موجود در کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه غرب کشور جهت پیاده‌سازی نظام همکاری بین کتابخانه‌ای و خدمات تحویل مدرک. دانش‌شناسی، ۸، ۳۵-۴۸٫

بیگدلی، زاهد؛جمشیدی، نظام(۱۳۹۳). ارزیابی کتابخانه‌های آموزشگاهی مقطع متوسطه استان کرمانشاه بر پایه استانداردهای ایفلا برای کتابخانه‌های آموزشگاهی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، شماره ۹۷؛۶-۲۲٫

بیگدلی، زاهد؛جمشیدی، نظام(۱۳۹۳). ارزیابی کتابخانه‌های آموزشگاهی مقطع متوسطه استان کرمانشاه بر پایه استانداردهای ایفلا برای کتابخانه‌های آموزشگاهی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۲۵(۱)، ۲۲-۶٫

بیگدلی، زاهد؛ زارعی، عاطفه(۱۳۸۲). مسائل خط‌مشی مجموعه‌گستری از دیدگاه مدیران کتابخانه‌های دانشگاههای مجری دوره کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۵۳، ۲۳-۳۴٫

پازوکی، فاطمه(۱۳۹۳). همگامی با تلاش‌های بین‌المللی با تاکید بر چشم‌انداز عملیاتی کتابخانه کنگره به منظور به کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.اِی.) در ایران. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۴(۲)، ۱۴۸-۱۷۵٫

پدرام حسین، کریم زادگان مقدم، داوود؛ عاشقی، ژاله(۱۳۹۰). به‌کارگیری استاندارد ایزو ۹۱۲۶ در ارزیابی کیفیت سامانه‌های یادگیری الکترونیکی در ایران (مطالعه موردی: سامانه آموزش مجازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات،۲۷(۲)، ۴۹۶-۵۱۸.

پردل، فاطمه؛ سیفی، لیلی؛ نوکاریزی، محسن(۱۳۹۴). عوامل تأثیرگذار بر بکارگیری پرمیس در کنسرسیوم محتوای ملی براساس نظریه اشاعه نوآوری‌های راجرز. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۲۶(۳)، ۲۲-۹٫

پریرخ، مهری؛ ارسطوپور، شعله؛ نادری، محمد‌رامین(۱۳۹۰). اثربخشی کارگاه‌های آموزشی سواد اطلاعاتی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی: پژوهشی با رویکرد زمینه‌گرا. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۱(۲)، ۲۰۱-۲۲۴٫

پشوتن، نگین(۱۳۸۶). بررسی و ارزیابی صفات خانگی وب سایت‌های فارسی مرتبط با علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی با توجه به استانداردهای جهانی. نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، ش ۱۱۵ – ۱۱۴؛ ۱۲ – ۲۷.

تجفری، معصومه؛ داورپناه، محمدرضا (۱۳۸۶). ارزیابی نمایه‌های پایان کتابهای فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاکهای استاندارد ایزو ۹۹۹٫ کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۱۰ (۳۷)، ۵۲-۶۵٫

ترک، معصومه؛ موسوی چلک، افشین؛ حاجی زین‌العابدینی، محسن(۱۳۹۳). ارزیابی میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده، منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس برمبنای «استاندارد قابلیت های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی». مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، ۱(۱)، ۴۶-۵۵٫

ترکیان‌تبار، منصور؛ میرمحمد مکی، ابوالفضل؛ زندی، بهمن(۱۳۸۷). بررسی وضعیت کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضع موجود. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۷۶، ۹۱-۱۰۸٫

تیموری خانی، افسانه(۱۳۸۴). لزوم استاندارد سازی نمایه‌ها با نگاهی به نمایه‌های انتهای کتاب براساس استانداردایزو ۱۹۹۶-۹۹۹٫ مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۶۴،(۴)؛۱۱۰-۱۰۵٫

تیموری، بهرام علی(۱۳۸۶). نقشه راه دستیابی به استانداردها و ساختار مشترک ارزیابی توانگری مالی بیمه گران. تازه‌های جهان بیمه، ۱۰۷، ۳۰-۵٫

ثورنلی، جنی(۱۳۸۱). چگونگی ابرداده: ایجاد و استانداردها. ترجمه محسن حاجی زین العابدینی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۱۳(۳)، ۱۴۵-۱۳۴٫

جلالی، بهناز(۱۳۸۵). بررسی وضعیت کتابخانه‌های دانشگاه رازی، علوم پزشکی، و دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه و مقایسه با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۱۷(۳)، ۵۰-۳۹٫

چشمه‌سهرابی، مظفر؛ اکبری، مریم؛ افخم‌نیا، اعظم(۱۳۹۰). استانداردهای طراحی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی شهر اصفهان. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۲۲(۱)، ۶-۲۳٫

حاجیان، محمداسماعیل؛ شهابی، شهلا(۱۳۸۴). استاندارد مدیریت حفاظت اطلاعات و نقش آن در عملکرد سازمان‌ها و تعاون، تعاون، ۲۵۹، ۴۶-۵۰٫

حریری، نجلا؛ نظری، زهرا(۱۳۹۱). امنیت اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران. کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۱۶(۲)، پیاپی ۵۸، ۶۱-۹۰٫

حسینی، آغافاطمه؛ منتخب، فروغه(۱۳۸۳). بررسی میزان رعایت استانداردهای ایزو و عناصر تحقیق در پایان نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰٫ مدیریت سلامت، ۷(۱۸)؛ ۴۵-۷۱٫

حسینی، سمیه؛ شعبانی، احمد(۱۳۸۹). بررسی وضعیت کتابخانه‌های تخصصی صنایع فولاد کشور و مقایسه آن با استانداردهای‌کتابخانه‌های تخصصی ایران. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۸۱(۱)، ۹۱-۷۸٫

حسینی، سیدعابدین؛کوهی‌رستمی،منصور(۱۳۸۹). ارزیابی مجموعه‌های کتابخانه‌های دانشگاه‌های جامع با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۲۱(۳)؛ ۵۸-۴۰٫

حقیقی نسب، منیژه؛ معصومی، معصومه(۱۳۹۱). ارزیابی کیفیت سیستم‌های اطلاعاتی براساس مدل ISO/IEC 9126 در سازمان‌های ایرانی. پژوهش‌های تجربی حسابداری،۲(۶)؛ ۱۳۱-۱۴۷٫

حکیمی،رضا؛ طبسی،علی(۱۳۸۲). مقایسه وضعیت موجود کتابخانه‌های دانشگاهی زاهدان با استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۱۴(۲)؛ ۵۸-۵۲٫

حمیدزاده خیاط، مرجان(۱۳۷۷). ایزو ۹۰۰۰ و کیفیت خدمات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۱(۴)؛ ۱۰۹-۱۱۷٫

حیدر تأمینی، میترا؛ علی‌پور حافظی، حامد؛ عبداللهی، زهرا(۱۳۹۰). وضعیت ساختمان و تجهیزات کتابخانه مرکزی تبریز در مقایسه با استاندارد‌های کتابخانه‌های عمومی و بررسی میزان رضایت مراجعان از فضای کتابخانه. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی ،۱۷(۳)،۵۱۷-۵۴۴.

حیدری، غلام(۱۳۸۵). ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه‌های دانشگاه رازی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۱۷(۲)، ۴۰-۲۹٫

خاصه، علی‌اکبر؛ علیپور، امید؛ حاتمی، علی(۱۳۹۳). اهمیت رعایت معیارهای استاندارد چکیده‌نویسی در مقالات چاپ شده در مجلات. مدیریت اطلاعات و دانش شناسی، ۱(۲)، ۱۱۶-۱۰۹٫

خاصه، علی‌اکبر(۱۳۸۸). وداع با قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن: آر.دی.اِی. ابزاری برای فهرستنویسی منابع دیجیتالی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۲۰(۳)، ۳۳۶-۳۲۱٫

خانی پور رضا(۱۳۷۸). بررسی وضعیت کتابخانه‌های پژوهشگاه‌های آموزش ضمن خدمت مناطق۱۹گانه آموزش و پرورش تهران. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۹ (۳) :۵۸-۷۳

خدائی،محبوبه(۱۳۸۸).جنبه‌های تاریخی کتابخانه‌های عمومی ایران. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، شماره ۵۷، ص ۱۶۹٫

خسروی، مریم(۱۳۸۶). بررسی میزان رعایت استاندارد ایزو ۷۱۴۴ در پایان‌نامه‌ها. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۱۸(۲)، پیاپی ۸۰، ۶۸-۵۳٫

داودی، فاطمه؛ قدیمی، نرگس(۱۳۸۴). کتابشناسی توصیفی نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی، اصطلاحنامه‌نگاری و اصطلاحنامه‌ها: بررسی عناوین منتشر شده در ایران. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۶۴، ۲۰۷-۲۴۶٫

داورتی، ریچارد؛ گیلوری، عباس(۱۳۷۵). استاندارد”ایزو” و ملاحظاتی در خصوص انتشار مجله‌های جدید. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی،۶ (۱)،۲۰-۲۳.

درخشان، مریم‌السادات؛حسن‌زاده، محمد؛رضایی شریف‌آبادی، سعید(۱۳۸۶). ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۱۸(۲)، ۴۰-۲۵٫

درخوش، ملیحه؛ میرحسینی، زهره؛ موسوی چلک، افشین(۱۳۹۰). بررسی سازگاری قواعد ثبت ویژگیهای موجودیتهای گروه اول و دوم اف.آر.بی.آر. در RDA با طرح فراداده ای توصیف شیء(MODS). پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۱(۲)، ۱۱۹-۱۳۴٫

دلبری پور، اصغر(۱۳۶۴). استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی (تهیه شده بوسیله انجمن کتابخانه‌های تحقیقاتی و انجمن کتابخانه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی). تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، ۹، ۱۷۹-۱۹۴٫

دلگشایی، بهرام؛ توفیقی، شهرام(۱۳۸۳). مقایسه استانداردهای بیمارستانی با اصول ایزو و ارائه الگو مناسب برای تدوین استاندارد بیمارستانی. فصلنامه یافته، ۶(۲۳)، ۱۹-۲۶٫

دیانی، محمد حسین؛ سقاء پیرمرد، کبری(۱۳۷۴). استانداردهای کمی برای کتابخانه‌های عمومی با نگاهی به کتابخانه‌های عمومی خوزستان. علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، ۲(۱-۲)، ۵۱-۷۷٫

دیانی، محمدحسین؛ شیردل، شهلا(۱۳۸۶). بررسی و مقایسه چکیده فارسی مقاله‌های مجله‌های علمی ـ پژوهشی حوزه علوم انسانی با استاندارد ایزو ۲۱۴. کتابداری و اطلاع‌رسانی، ش ۳۸، ۳۷ – ۵۲.

دیبا، رضا؛ لاریجانی،حجت الله حسن(۱۳۸۷). مقایسه چکیده‌های فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق‌(ع) از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۲ با استاندارهای بین‌المللی ایزو (ISO). تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی،۴۰(۴۵)،۱۹۱-۱۶۳٫

دیدگاه، فرشته؛ عرفان‌منش، محمد‌امین(۱۳۸۸). رویکردی ساختاری به استاندارد توصیف و دسترسی به منابع با تأکید بر دو مدل مبنای آن الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی و الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های مستند. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۲۰(۳)، ۱۹۷-۲۱۴٫

دیده‌گاه، فرشته؛ عرفان‌منش،محمدامین(۱۳۸۸). الگوهای ملزومات کاربردی ایفلا : پیدایش، ساختار، اهداف و کارکردها. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، سال شانزدهم، شماره ۲، صص ۱۶۹-۲۰۰٫

دینداری، وحیده(۱۳۸۳). IT لغت نامه امنیت اطلاعات: مختصری از اصطلاحات امنیت. نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، ۱(۸۵)، ۵۸-۵۹٫

رحیمی، صالح؛ علومی، طاهره؛ فدایی، غلامرضا(۱۳۸۶). ارزیابی وضعیت نیروی انسانی متخصص کتابخانه‌های دانشکده‌های دانشگاه تهران. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی،۳۹(۴۴)،۷۱-۴۵٫

رخشانی، مریم؛ نوکاریزی، محسن؛ حاجی‌زین‌العابدینی، محسن(۱۳۹۲). توصیف منابع اینترنتی در آر.دی.اِی. در مقایسه با قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۲۴(۴)، ۹۹-۸۲٫

رضائی چگینی، جهانگیر(۱۳۸۴). معماری اطلاعات: ارتباط فنون کتابداری و استاندارد تاپیک‌مَپ. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۲۱(۲)، ۱۰۴-۸۵٫

رضایی شریف‌آبادی، سعید؛ تاجداران، منصور؛ رسولی جامبری، زهره(۱۳۹۰). ارائه الگوی پیشنهادی برای مدیریت عکس‌های رقمی معاونت اسناد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (آرشیو ملی ایران) بر مبنای الگوی مرجع نظام اطلاعاتی آرشیوی باز( اُ. ای. آی. اس.). گنجینه اسناد، ۲۱(۸۳)، ۸۶-۹۷٫

رضوان، آذین؛ کوکبی، مرتضی؛ بیگدلی،زاهد(۱۳۸۸). بررسی میزان سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان به منظور شناسایی نقاط قوت یا ضعف احتمالی آنها در این زمینه. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۵۸، ۹٫

رفیعی، ایرج(۱۳۸۹). پیش گیری از بروز مشکلات سازگاری در پروتکل IEC 60870-5-101. مجله صنعت برق، ۱۶۱، ۳۰٫

رهنمودهای ایفلا برای خدمات مرجع دیجیتالی(۱۳۸۴). ترجمه رحمان معرفت، مرضیه عضدی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۲۹، ۱۱۳٫

رویان، بروس؛ کرمر، مونیکا(۱۳۸۸).رهنمودهای ایفلا برای مواد دیداری – شنیداری و چندرسانه‌ای در کتابخانه‌ها و مؤسسه‌ها (مارس ۲۰۰۴). ترجمه هدا چوبک و وحید طهرانی، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، شماره ۷۷، ص ۳۰۳

زارعی، هاجر؛ باقری گرمارودی، فروزان(۱۳۹۱). ارزیابی وضعیت دسترس پذیری وب سایت کتابخانه مرکزی بیست دانشگاه برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری براساس رهنمودهای کنسرسیوم وب جهان گستر (W3C). دانش شناسی، ۵(۱۹)، ۴۹-۶۴٫

زاهد بابلان، عادل؛ رجبی، سوران(۱۳۹۰). بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان. فصلنامه فناوری آموزش، ۵(۴)، ۳۰۹-۳۲۰٫

زائرحیدری، عصمت(۱۳۸۴). کتابخانه ترکیبی (هیبرید). پیام بهارستان، ۴۷، ۲-۷٫

زرین‌کلکی، بهناز(۱۳۸۶). استاندارد و نقش آن در تنظیم و توصیف اسناد. گنجینه اسناد، ۶۶، ۹۵-۱۰۴٫

زمانی، بی‌بی عشرت(۱۳۸۲). استانداردهای سواد اطلاعاتی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۱۹(۱ و ۲)،۳۴-۴۱.

زمانی، عشرت(۱۳۸۲). استانداردهای سواد اطلاعاتی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۱۹(۱-۲)، ۳۴-۴۱٫

زمانی، محمدعلی؛ حیدری، غلامرضا؛ عظیمی، محمدحسن(۱۳۹۴). بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز در بازه‌ی زمانی ۱۳۹۰ – ۱۳۸۹ براساس استانداردهای سواد اطلاعاتی ای. سی. آر. ال. توسعه‌ی آموزش جندی‌شاپور، ۶(۱۵)، ۳۶۴-۳۷۱٫

زندیان، فاطمه؛ بیات بداقی، ناهید؛ فرخی، فرهنگ(۱۳۸۸). بررسی ساختمان و تجهیزات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی عمومی و دانشگاهی شهر زنجان از نظر میزان انطباق با استانداردهای بین‌المللی برای معلولان جسمی-حرکتی از دیدگاه مسئولان کتابخانه‌ها. کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۱۲(۴)، ۲۴۹- ۲۷۱٫

زندیان، فاطمه؛ بیات بداقی، ناهید؛ فرخی، فرهنگ(۱۳۹۰). میزان انطباق ساختمان و تجهیزات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی عمومی و دانشگاهی شهر زنجان با استانداردهای بین‌المللی برای معلولین جسمی- حرکتی از دیدگاه کارشناس معماری، مسؤولان کتابخانه‌ها و معلولین. مدیریت و اطلاعات سلامت، ۸(۲)، ۲۶۵-۲۷۱٫

ساعت آرا، ناهید(۱۳۸۱). منشور کتابخانه عمومی ایفلا و یونسکو. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۱۳(۴)، ص ۱۷۶٫

سپهری، سعیده؛ آزاد، اسدالله(۱۳۸۴). نیم‌رخ و وضعیت نسبی ۱۴ کتابخانه درون شهری آستان قدس رضوی با استفاده از شیوه‌ استانداردسازی دیانی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۲۹(۸)، ۸۷-۷۳٫

ستوده، هاجر؛ هنرجویان، زهره(۱۳۹۱). مروری بر دشواریهای زبان فارسی در محیط دیجیتال و تاثیرات آنها بر اثر بخشی پردازش خودکار متن و بازیابی اطلاعات. کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۱۵(۴) پیاپی ۶۰، ۵۹-۹۲

سعادت، علیرضا(۱۳۸۵). مدارک و رکورد‌های الکترونیکی؛ راهی فراروی آرشیوها و مراکز اطلاعات و مدارک. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. ۲۲ (۱ و ۲) :۹۷-۱۱۰.

سعیدبخش، سعید؛ احتشامی، اصغر؛ کسایی اصفهانی، مهتاب(۱۳۹۱). ارزیابی ماژول مدارک پزشکی سیستم اطلاعات بیمارستانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس استاندارد ایزو ۱۰-۹۲۴۱٫ مدیریت اطلاعات سلامت، ۹(۴)، پیاپی ۲۶؛۴۹۰-۵۰۱٫

سفیدگر، حمید(۱۳۸۷). رهنمودهای ایفلا و یونسکو برای توسعه خدمات کتابخانه‌های عمومی. نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، ۱۲۷، ۷۳٫

سلمز، اس.اچ.فُن(۱۳۷۷). امنیت اطلاعات در بزرگراه‌های الکترونیکی. ترجمه علی اکبر پوراحمد. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. ۱۳ (۳ و ۴) :۵۳-۶۷.

سلیمانی، راضیه؛ طالعی، عبدالحسین؛ هویدا، علیرضا(۱۳۹۳). بررسی میزان مطابقت چکیده‌های فارسی نشریات علمی – پژوهشی علوم قرآن و حدیث منتشره در سال‌های ۱۳۸۷- ۱۳۸۹ با استاندارد ایزو ۲۱۴٫ آینه پژوهش، ۲۵(۱)، پیاپی ۱۴۵، ۱۶-۲۵٫

سهیلی، فرامرز(۱۳۸۹). سنجش کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه براساس استاندارد دیانی (۱۳۷۴). تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی،۱۶(۶۰)،۸۳-۶۳٫

سودبخش، لیلا؛ نیک‌کار، ملیحه(۱۳۸۴). تأثیر آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی بر رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۱۶(۳)، ۵۳-۵۸٫

سودبخش، لیلی(۱۳۸۶). کتابخانه منطقه‌ای: پیدایش، استانداردها، و خدمات. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۱۸(۱)، ۱۳۰-۱۱۹٫

سیامک، مرضیه؛ احمدی‌نسب، فاطمه(۱۳۹۱). سنجش اثر بخشی سلسله کارگاه‌های پیشنهادی آموزشی سواد اطلاعاتی به شاغلین تحقیقاتی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۱۵(۴)، ۲۳۳-۲۵۵٫

سیامک، مرضیه(۱۳۸۹). تأثیر محیط دانشگاهی بر سواد اطلاعاتی دانشجویان کاردانی کتابداری و اطلاع‌رسانی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۲۱(۴)، ۷۱-۵۴٫

سیمانی، فاطمه(۱۳۹۰). استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ISO/IEC 17025) و تخمین عدم قطعیت مشخصه های آزمون. ماهنامه سیمان، شماره ۱۶۷، ص ۵۸ .

شادان‌پور، فرزانه(۱۳۸۶). جایی میان صفر و یک. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۱۸(۱)، ۹-۱۲٫

شریف‌مقدم، هادی(۱۳۹۱). اصول ایفلا برای حفاظت و نگهداری از مواد کتابخانه‌ای. نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، ۱۸۲، ۸۵٫

شعبانی، احمد؛ عسگری، عصمت؛ همایی، رضا؛ سعادت،رسول(۱۳۹۰). بررسی میزان انطباق چکیده‌ی فارسی پایان نامه‌های دوره‌ی دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک با استانداردهای چکیده نویسی (۲۱۴ .(ISO مدیریت اطلاعات سلامت، ۱۹،ص ۳۸۲ .

شعبانی، احمد؛ مرجانی، عباس(۱۳۸۶). ایمنی کتابخانه‌های وابسته به سازمان آستان قدس رضوی از دیدگاه مسؤولان. دو ماهنامه مدیریت اطلاعات سلامت، شماره ۸، صص ۲۲۳-۲۳۰٫

شعبانی، احمد؛ نظام‌آبادی، فاطمه؛ سعادت، رسول(۱۳۸۸). ارزیابی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اراک و مقایسه آن با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، سال چهل و سوم، دفتر چهل و نهم، ۱۳۸-۱۱۵٫

شکری، فاطمه؛ بزرگی، اشرف‌السادات(۱۳۹۱). بررسی مشکلات حفاظت، نگهداری و مرمت مواد کاغذی در کتابخانه‌های واسپاری ایران. دانش‌شناسی، ۵(۱۶)، ۷۳-۸۱٫

شهبازی،رحیم؛ صداقت، کامران(۱۳۸۶). ارزیابی درونی در کتابخانه‌های دانشگاهی مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان. کتابداری و اطلاع‌رسانی،۴۰، ۶۱-۷۳٫

شهمیرزادی، طیبه؛ گیلوری، عباس؛ یوسفی، احمد(۱۳۸۹). بررسی وضعیت خط‌مشی‌های مجموعه گستری در کتابخانه‌های مؤسسات و مراکز تحقیقاتی تحت پوشش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، ۵۱، ۷۳-۱۰۰٫

شولر، دیتریش(۱۳۸۲). گزارشی خاص از محمل‌های مواد دیداری – شنیداری و تاریخ شفاهی در کشورهای استوایی. ترجمه فاطمه زارع‌زاده. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۱۴(۱)، ۱۵۸-۱۴۹٫

شیخ ابو مسعودی، روح الله؛ کوهی حبیبی، سحر؛ عطایی، مریم؛ اسماعیلی، نازیلا(۱۳۹۴). ارزیابی سیستم‌های مدیریت اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از استاندارد ISO/IEC 27001. مدیریت اطلاعات سلامت، ۱۲(۳). ۳۰۶-۳۱۶٫

شیخ ابو مسعودی، روح الله؛ کوهی حبیبی، سحر؛ عطایی، مریم؛ اسماعیلی، نازیلا(۱۳۹۴). ارزیابی سیستم‌های مدیریت اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از استانداردISO/IEC 27001. مدیریت اطلاعات سلامت، ۴۳، ۳۰۶-۳۱۶

صاحب‌زاده، ماندانا؛ باغبان، غلامعباس(۱۳۸۵). مقایسه‌ی استانداردهای اورژانس مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اصول نظام ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۰٫ مدیریت اطلاعات سلامت، ۳(۲)، ۱۰۳-۱۱۱٫

صفری، مهدی(۱۳۸۲). ابرداده و کاربرد آن در سازماندهی منابع وب با تاکید بر عناصر ابرداده ای دوبلین کور در بستر نحوی ‏‎HTML‎‏. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۱۴(۳)، ۷۳-۸۵٫

صمیعی، میترا (۱۳۹۰). مدیریت حفاظت رقمی در آرشیوهای ملی:راهبردها و استانداردها. گنجینه اسناد، ۲۱(۸۲)، ۱۰۰-۱۱۵٫

صمیعی، میترا ؛رضایی شریف‌آبادی، سعید (۱۳۸۹). حفاظت رقمی در کتابخانه های رقمی: مرور راهبردها. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۲۱(۴)، ۸۹-۱۰۴٫

صمیعی، میترا(۱۳۹۱). فراداده حفاظت وتطابق آن با استاندارد الگوی مرجع سیستم اطلاعاتی آرشیوی باز (اُ.ای.آی.اس.). فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۲۳(۴)، ۱۵۲-۱۶۹٫

صمیعی، میترا(۱۳۹۱). مدیریت حفاظت در آرشیوهای رقمی. نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، ۱۶(۱)، ۲۳-۲۹٫

صمیعی، میترا؛ افلاکی، صدیقه(۱۳۹۴). ارزیابی دوره‌ی آموزش الکترونیکی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی جمهوری اسلامی ایران، براساس مولفه‌های استاندارداسکورم. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،آماده انتشار.

طاهری، طاهره(۱۳۸۱). استانداردهای فنی در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۱۳(۱)، ۱۱۹-۱۱۳٫

طاهری، مهدی(۱۳۸۹). بررسی تحلیلی کارکردپذیری استاندارد «توصیف و دسترسی به منبع (RDA)» برای توصیف و سازماندهی مواد آرشیوی. گنجینه اسناد، ۸۰، ۸۰-۹۵٫

طاهری، مهدی؛ شادپوری، داود؛ رزمی شندی، مسعود؛ نوروزی، یعقوب(۱۳۹۲).کاربردپذیری پایگاه‌های اطلاعاتی ناپیوسته اسلامی مبتنی بر اصطلاحنامه براساس استانداردهای ایزو ۹۲۴۱ و ایزو ۱۶۹۸۲٫ فصلنامه نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، ۲(۴)، ۸۱-۹۲٫

عبدالهی، معصومه؛ جوکار، عبدالرسول(۱۳۹۳). بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه‏‌های عمومی استان فارس. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی. ۲۰ (۴) :۷۷۱-۷۸۷.

عبدخدا، هیوا؛ عبداللهی، لیلا(۱۳۸۹). بررسی میزان انطباق چکیده مقاله‌های مجلات فارسی زبان دانشگاه علوم پزشکی تهران با استانداردهای ایزو ۲۱۴ و دستورالعمل گروه ونکوور، در سال ۱۳۸۸٫ پیاورد سلامت، ۴(۱-۲)، ۵۴-۶۱٫

عبدی، سیامند؛ رسول‌پور، فاطمه(۱۳۹۰). ارزیابی مقاله‌های مجله‌های دسترسی آزاد ایران در اینترنت براساس استاندارد بین المللی ایزو شماره ۵۱۲۲٫ ماهنامه ارتباط علمی،۱۹(۲)،

عبدی، فریدون(۱۳۸۹). سواد اطلاعاتی در دانشگاه افسری امام علی (ع) (مطالعه موردی). فصلنامه مدیریت نظامی، ۱۰(۴۰)، ۶۹-۸۶٫

عرب شیبانی، زکیه؛ طاهری، مهدی؛ علی بیک، محمدرضا؛ هویدا، علی‌رضا(۱۳۹۴). ارزیابی رعایت معیارهای کنترل واژگان در اصطلاحنامه‌های علوم اسلامی براساس استاندارد ایزو ۲۵۹۶۴٫ دانش‌شناسی، ۱(۲)، ۸۲-۵۵٫

عربگری، لیلا؛ کربلایی‌آقایی‌کامران،معصومه؛رضایی‌شریف‌آبادی، سعید(۱۳۹۲). میزان بهره‌گیری از استانداردهای ابرداده‌ای در ذخیره‌سازی نسخه‌های خطی موجود در پایگاه‌‌‌های نسخه‌های خطی فارسی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۲۴(۳)، ۱۴۸-۱۳۲٫

عرفان‌منش، محمد امین؛ بصیریان جهرمی،رضا(۱۳۸۷). الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی: شیوه‌ای نوین در تنظیم عناصر کتاب شناختی: بایدها و نبایدها. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۵۵، ۱۲۷٫

عسگری، رقیه، شعبانی، احمد؛ رجایی پور، سعید(۱۳۹۲). بررسی دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان نسبت به رعایت استانداردهای خدمات مرجع دیجیتال. پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۳(۱)، ۸۵٫

عصاره، فریده؛ نصیری، ماریا(۱۳۸۳). مقایسه کتابخانه‌های واحدهای دانشگاهی منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی،۳۸(۴۲)،۹۸-۷۷٫

عطایی، الهام(۱۳۸۱). ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تهران براساس پیش نویس استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی،۱۲(۳-۴)، ۶۴-۵۹٫

عظیمی خبازان، فرنوش(۱۳۸۷). طرح توسعه خدمات اطلاع‌رسانی در کتابخانه‌های مناطق یازده گانه دانشگاه آزاد اسلامی. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۴۷، ۶۳-۹۲٫

علیپور حافظی، مهدی(۱۳۹۰). یکپارچه‌سازی خدمات کتابخانه دیجیتال. نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، ۱۶۴، ۷۲-۹۸٫

علی‌پور حافظی، مهدی(۱۳۹۱). یکپارچه سازی محتوا و خدمات در سیستم‌های نرم افزاری کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران: گامی مهم در استفاده‌ی اقتصادی از دانش موجود. مدیریت اطلاعات سلامت، ۹(۴)، ۵۹۴-۶۰۱٫

علیپور حافظی، مهدی؛ کریمی، مهشید(۱۳۸۷). معماری کتابخانه‌های دیجیتال. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۷۵، ۱۹۹-۲۲۲٫

علی‌نژاد، مهرانگیز؛ سرمدی، محمدرضا؛ زندی، بهمن؛ شبیری، محمد(۱۳۹۰). سطح سواد اطلاعاتی و نقش آن در فرایند آموزش یادگیری الکترونیکی دانشجویان. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۱۷ (۲) :۳۳۷-۳۷۱.

عمرانی، ابراهیم؛ موسوی‌زاده، زهرا؛ امیری، ناهید(۱۳۹۲). بررسی میزان انطباق عناصر داده‌ای مارک ایران با موجودیت‌ها و ویژگی‌های الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف.آر.بی.آر.): (نمونه موردی پیشینه‌های مارک رباعیات خیام موجود در نرم افزار کتابخانه ملی). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۲۸(۳)،۷۶۱-۷۶۸٫

عمرانی، ابراهیم؛ نیک‌نیا، معصومه(۱۳۹۴). میزان موفقیت وظایف کاربری در پیوند با خانواده‌های کتابشناختی مبتنی بر الگوی مفهومی اف.آر.بی.آر. در نرم افزارهای کتابخانه‌ای. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۲۶(۱)، ۲۵-۴۲٫

غفاری، سعید؛ سپهر، فرشته؛ سیفی ایناللو، مینا(۱۳۸۹). مقایسه کتابخانه‌های پارکهای علم و فناوری کشور با استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران. دانش شناسی، ۳(۹)، ۴۷-۶۱٫

غلامحسین زاده، زهره(۱۳۹۰). استفاده از الگوی مفهومی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتاب‌شناختی در فهرست نویسی نسخه‌های خطی دیجیتال شده. کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۵۴، ۱۷۱٫

غلامحسین زاده، زهره(۱۳۹۰). استفاده از الگوی مفهومی ملزومات کارکردی پیشینه های کتاب شناختی در فهرست نویسی نسخه‌های خطی دیجیتال شده. کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۱۴(۲)، ۱۷۱-۱۹۲٫

فتاحی، رحمت الله(۱۳۸۰). چالش‌های سازماندهی منابع دانش در آغاز قرن بیست و یکم با نگاهی به دانش فهرستنویسی در ایران. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۴۸، ۵۹-۸۳٫

فتاحی، رحمت الله(۱۳۹۰). توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی و ضرورت تدوین یک راهبرد کلان برای مدیریت اطلاعات. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۶۸ (۱۲) ، ۱٫

فتاحی، رحمت‌الله؛ ارسطو‌پور، شعله(۱۳۸۶). تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چندمنظوره اطلاعات از فهرستهای رایانه‌ای.کتابداری و اطلاع‌رسانی، ش۳۸،۹۰-۵۳٫

فدایی عراقی، غلامرضا(۱۳۹۳). بدیلی برای اف .آر.بی.آر؟ تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۲۰(۷۶)، ۱۱-۳۰٫

فدایی، غلامرضا؛ شعبانی، احمد؛ همایی، بهروز(۱۳۹۱). بررسی میزان مطابقت نمایه‌های انتهای کتاب‌های مرجع فارسی و عربی حوزه علوم اسلامی منتشره در ایران بین سال‌های ۱۳۷۰ – ۱۳۸۸ با استانداردهای موجود. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی،۴۶(۱)،۳۴-۱۳٫

فرج پهلو، عبدالحسین؛ کوکبی، مرتضی؛ فتاحی، رحمت الله؛ حاجی زین العابدینی، محسن(۱۳۸۹). ملزومات کارکردی داده های مستند (فراد): الگوی مفهومی رابطه- موجودیت مستندات در پیشینه‌های کتابشناختی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۵۲، ۲۳۳٫

فرجی، رحمان؛ حسامی، کریم؛ حق دوست، رضا(۱۳۹۴). مطالعه تطبیقی فرآیندهای آموزش سازمانی و معرفی نظام جامع آموزش سازمانی مبتنی بر استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵٫ مدیریت استاندارد و کیفیت، ۵(۱)، پیاپی ۱۵، ۴۵-۶۹٫

فرچ پهلو، عبدالحسین؛ کوکبی، مرتضی؛ فتاحی، رحمت الله؛ حاجی زین‌العابدینی، محسن (۱۳۸۹). ملزومات کارکردی داده‌های مستند (فراد): الگوی مفهومی رابطه- موجودیت مستندات در پیشینه‌های کتابشناختی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۱۳(۴)، ۲۳۳- ۲۶۰٫

فرخی، فرهنگ؛ بیات بداقی، ناهید(۱۳۸۹). امنیت و ایمنی فیزیکی در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی استان زنجان. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۲۱(۴)، ۲۲-۳۲٫

فرد اصفهانی، فهیمه؛ میرحسینی، زهره(۱۳۹۱). تحلیل وضعیت کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. فصلنامه نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، ۲(۱)، ۵۵-۶۸٫

فردحسینی، مهسا؛ عمرانی، ابراهیم؛ وزیرپورکشمیری، مهردخت (۱۳۹۱). روابط کتابشناختی در مارک و همخوانی آن با الگوی اف.آر.بی.آر. براساس قواعد آر.دی.ای. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۲۸(۲)، ۵۴۵-۵۶۰٫

فرقدان، سمیه(۱۳۸۷). بررسی میزان انطباق چکیده مقالات فصلنامه گنجینه اسناد با استاندارد چکیده‌نویسی ایزو ۲۱۴. گنجینه اسناد، ۷۲، ۸۱ – ۸۶.

فرهادپور، محمدرضا؛ خلف‌آبادی، راضیه(۱۳۹۴). ارزیابی کیفی وبگاه‌های کودکان و نوجوانان ایران با استفاده از مدل وب کیو.ای.ام. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۲۶(۲)، ۹۱-۱۱۰٫

فرهادی، ربابه(۱۳۸۳). فناوری اطلاعات: تحول نقش‌ها، ضرورت مدیریت دانش. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۵۹، ۴۴-۵۰٫

فروزانی، نوشین(۱۳۸۸). بررسی وضعیت کتابخانه‌های پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران و مقایسه آن با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی،سال ۴۳، دفتر چهل‌و نهم، ۱۱۴-۹۷٫

قادری نانسا، لیلا؛ پیری، زکیه؛ سلمانی، اسحق؛ قلی‌پور، هادی؛ شرقی، رحیم(۱۳۹۲).ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی از دیدگاه پرستاران در بیمارستان های آموزشی درمانی تبریز. مدیریت اطلاعات سلامت، ۱۰(۲)، ۱۹۰-۲۰۰٫

قاسمی، علی‌حسین(۱۳۸۵). استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۲۱(۴)، ۹۷-۱۲۰٫

قاسمی، علی‌حسین(۱۳۸۵). بازنگری به رویکرد کاربر‌مداری در کتابخانه‌های تخصصی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، ش ۳۵، ۱۱ – ۲۰

قاسمی، علی‌حسین؛ دیانی، محمدحسین؛ داورپناه، محمدرضا؛ شعبانی ورکی، بختیار(۱۳۸۶). هنجاریابی «استاندارد قابلیت های سواد‌اطلاعاتی» (ای سی آر ال) برای جامعه‌ی دانشگاهی ایران. مطالعات تربیتی و روانشناسی، ۸(۳)، ۷۵-۹۸٫

قاسمی،علی‌حسین(۱۳۸۵). استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۲۱(۴)، ۱۱۹-۹۷٫

قاضی میرسعید، سیدجواد؛کلبادی نژاد، کمیل؛رستگاری مهر، بابک، بنی‌صفار، مریم؛ محمدی، مسعود(۱۳۹۴). بررسی تطبیقی کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی گلستان با استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران. علوم پزشکی صدرا، ۳(۴)، ۲۵۹-۲۶۷٫

قانع، محمدرضا؛ امیری، پروانه(۱۳۹۲). میزان رعایت استاندارد جهانی ایزو در چکیده‌های فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های فنی و مهندسی دانشگاه شیراز طی سال‌های۱۳۸۸- ۱۳۷۸٫ تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی،۴۷(۲)،۱۷۰-۱۵۹٫

قلم باز، سپیده؛ معرف‌زاده، عبدالحمید(۱۳۸۸). بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز دزفول در سال تحصیلی ۸۶ – ۸۵ و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت موجود. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، ۱۶(۴)، ۱۶۷-۱۸۰٫

کازرانی، مریم؛ داودیان، عاطفه؛ زایری، فرید؛ سوری، حمید(۱۳۹۴). بررسی میزان انطباق چکیده مقالات مرور نظام‌مند و متاآنالیز پژوهشگران ایران نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس با بیانیه پریسما. مدیریت سلامت، شماره ۶۱، ۷-۱۶٫

کشاورز، محسن؛ فرج‌اللهی، مهران؛ سرمدی، محمدرضا؛ زندی، بهمن(۱۳۹۴). سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان یک نظام آموزش از دور؛ مطالعه موردی. دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ۸(۴)، ۲۳۱-۲۳۷٫

کوکبی، مرتضی؛ عصاره، فریده؛ حجازی، رقیه(۱۳۹۲). فیلدهای رابطه‌ای و میزان کاربرد آن‌ها در پیشینه‌های کتابشناختی فارسی برای نمایش روابط میان آثار. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۲۴(۲)، ۹۸-۱۱۲٫

کازرانی، مریم؛ اسدی گرگانی، فاطمه؛رهادوست، فاطمه(بهار)(۱۳۸۱). ارزیابی اصطلاحنامه‌های فارسی با استانداردهای ایزو: گامی به سوی بهره‌وری در ذخیره و بازیابی اطلاعات. نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، ۶۲، ۸۹-۹۲٫

کازرانی، مریم؛ حریری، نجلا(۱۳۹۳).تحلیل وضعیت اصطلاح نامه‌های اصفا، جامعه شناسی و یونسکو از نظر ساختار شکلی، روابط معنایی، نحوه ارائه و سیستم مدیریت. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۲۹(۳)، پیاپی ۷۷، ۷۳۷-۷۶۱٫

کریمی، مهدی؛ فیاض، سیما(۱۳۸۹). استانداردهای سازماندهی اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی. ماهنامه ارتباط علمی، ۱۶(۲)، ۱-۱۰٫

کلهری، ناصر(۱۳۸۰). استاندارد بین‌المللی کتابشناختی توصیفی برای پیایندها. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی،۱۱(۳)،۶۲-۷۶.

کوکبی، مرتضی(۱۳۸۰). تحول در استانداردهای سازماندهی برای اطلاع‌رسانی در ایران. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی،۳۷، ۵۶-۳۵٫

کوکبی، مرتضی؛ احسانی، صبا(۱۳۹۳). بررسی وضعیت کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان در مقایسه با استانداردهای منابع، تجهیزات و وضعیت نیروی انسانی متخصص برای خدمات کتابخانه‌ای جهت نابینایان. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی،۲۰(۴)،۶۶۱-۶۸۴.

کوکبی، مرتضی؛ علمدار، سمیه(۱۳۹۳). میزان تبعیت از قواعد نشانه‌گذاری ISBD در فهرستنویسی پیش از انتشار کتابخانه ‌ملی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۲۵(۴)، ۴۹-۵۹٫

کوکبی، مرتضی؛کوهی رستمی، منصور(۱۳۹۴). امنیت اطلاعات سامانه‌های تحت وب نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی. ۲۱ (۱) ؛ ۸۹-۱۰۷.

کولائیان، فردین(۱۳۸۲). مروری بر نقطه نظرات ایفلا درباره کتابداران،کتابخانه‌ها و استانداردهای کتابخانه‌های عمومی. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی،۱۳(۳ و ۴)،۲۲-۳۲.

کیانی، حسن(۱۳۷۸). بررسی میزان رعایت استانداردهای بین‌المللی آموزشگاه‌های کتابداری ایفلاتحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، سال ۴۲، دفتر چهل و هشتم، ۲۳۸-۲۱۳٫

گراف، ربکا(۱۳۸۵). استاندارد سواد اطلاعاتی. ترجمه ربابه فرهادی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ش ۶۵ ، ۳۱۹ – ۳۲۰.

گوپتا، شمشیر؛ یادوا، رشمی(۱۳۷۶). استانداردسازی در خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی. ترجمه نعمت الله جهانفرد. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی،دفتر ۲۶-۲۷٫۷۵-۷۱٫

گیلوری عباس؛ شهمیرزادی، طیبه، یوسفی، احمد؛ بشیری، جواد؛کولائیان، فردین(۱۳۹۰). مجله‌های فارسی حوزه کشاورزی و استاندارد: میزان همخوانی مجله‌های علمی – پژوهشی حوزه کشاورزی با استاندارد نشر مؤسسه بین المللی ایزو (ویژه نامه علم سنجی). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۲۶(۴)،۱۰۴۵-۱۰۶۶.

گیلوری، عباس؛ یوسفی، احمد؛ شهمیرزادی، طیبه؛ بشیری، جواد؛ کولائیان، فردین(۱۳۹۴). استاندارد در کتابخانه‌های آموزشی وزارت جهاد کشاورزی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،آماده انتشار.

لطفی‌ماهر، ناهید؛ درتاج، فریبرز(۱۳۹۰). میزان توجه به سواد اطلاعاتی در درسنامه‌های بخوانیم و بنویسیم دوره ابتدایی. مطالعات برنامه درسی، ۶(۲۳)، ۱۱۰-۱۳۱٫

ماریا کامپوس، فرناندا(۱۳۸۲). مارک بین‌المللی: قالبی مجازی در عصری مجازی. ترجمه عبدالرضا نوروزی چاکلی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، شماره ۲۱، ۲۳٫

مجرب، مریم؛ جوکار، عبدالرسول(۱۳۹۱). ارزیابی نمایه پایان کتابهای فارسی حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در فاصله سالهای ۱۳۸۵-۱۳۸۹ از نظر رعایت معیارهای استاندارد ایزو ۱۹۹۶-۱۹۹۹٫ کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۱۵(۲)، پیاپی ۵۸، ۱۶۶-۱۳۹٫

مجیدی، موسی؛ موسائی، اصغر(۱۳۹۱). بررسی مقایسه‌ای وضعیت کتابخانه‌های دانشگاه پیام نور در مرکز استان‌ها، بر مبنای «استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران». دانش‌شناسی، ۵(۱۸)، ۸۵٫

محمدی، فرناز؛ شاکری، صدیقه؛ اکبری‌داریان، سعیده(۱۳۹۱). سنجش سطح سواد اطلاعاتی مراجعه کنندگان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس استانداردهای ACRL. نظام ها و خدمات اطلاعاتی، ۱(۲)، پیاپی ۲، ۸۵-۹۶٫

محمودی، علیرضا؛ میرحسینی، زهره(۱۳۸۸). بررسی وضعیت ساختمان و تجهیزات کتابخانه‌های سازمان فرهنگی – هنری شهرداری تهران براساس استانداردهای موجود. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۲۰(۲)، ۱۱۶-۹۷٫

مختارپور، رضا(۱۳۸۷). کتابخانه‌های حوزوی، در تنگنای فقر پژوهش و استانداردسازی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۲۶(۳)، ۷۷۱-۷۵۷٫

مختاری، حیدر(۱۳۸۳). انطباق چکیده مقاله‌های مجلات دانشگاه‌های علوم پزشکی با دستورالعمل‌های گروه ونکوور و استاندارد ایزو ۲۱۴٫ مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۱۵(۱)، ۴۲-۵۲٫

مرادمند،علی(۱۳۸۳). ارزیابی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز براساس استانداردهای مرتبط. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۱۵(۲)، پیاپی ۵۸، ۲۸-۱۳٫

مرادی، خدیجه؛ حاجی زین‌العابدینی، محسن(۱۳۹۰). تغییر قواعد فهرست‌نویسی: استاندارد توصیف و دسترسی به منابع (RDA) جایگزین قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن. کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۵۳، ۲۶۹٫

مرادی، خدیجه؛حاجی زین‌العابدینی، محسن؛ دلیلی، حمید(۱۳۹۲). داده‌های توصیفی و روابط کتابشناختی در پیشینه‌های کتابشناختی کتابخانه‌های دیجیتالی ایران براساس استاندارد آر.دی.اِی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۲۴(۲)، ۴۰-۲۲٫

مرادی، محبوبه(۱۳۸۰). مطالعه میزان رعایت استانداردهای بین‌المللی “ایزو” در گزارش‌های دولتی فارسی ایران از سال ۱۳۷۵-۱۳۷۷٫ مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۱۲(۲)، ۶۳-۵۲٫

مرتضائی، لیلا(۱۳۵۴). شماره استاندارد بین‌المللی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات.۳(۳ و ۴)،صص :۲۵-۲۰٫

مسعودی، فرامرز(۱۳۹۳).کاربرد شاخص‌های عملکرد کتابخانه براساس استاندارد ایزو ۱۱۶۲۰٫ نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، ۱(۱-۲)، ۲۰-۱۳٫

مقیمی‌زاده، آناهیتا(۱۳۷۹). م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ودن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‌. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی،۳۷،۷۴-۷۱٫

مکانی، نسرین؛ واعظ، ریحانه؛ پورمحمد، علی‌اکبر(۱۳۹۴). میزان مطابقت چکیده فارسی مقالات پژوهشی مجلات دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک کشور با استانداردهای ونکوور و ایزوhttp://nppl.ir/wp-content/uploads/205.pdf ۲۱۴٫ مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۲۲(۳)، ۳۱۸-۳۰۹٫

ملایی، ابراهیم؛ شعبانی، احمد؛رضایی‌دریانی، رقیه(۱۳۹۲). شناسایی راه‌های بهبود خدمات جنبی در کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان از دیدگاه کاربران بر مبنای رهنمودهای ایفلا/ یونسکو. نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی. ۲(۳)۴۳-۵۴٫

ملکی‌پور، احمد؛ ملکی‌پور، موسی(۱۳۹۲). بررسی وضعیت استانداردهای سواد اطلاعاتی در بین فرهنگیان شهرستان دهلران. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی، ۴(۳)، ۱-۹٫

ملک الکلامی، میلاد(۱۳۹۲). ارزشیابی وضعیت عملکرد مدیریت امنیت اطلاعات درکتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی مستقر در شهر تهران براساس استاندارد بین المللی ایزو/ آی.ای.سی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۲۸(۴)،۸۹۵-۹۱۶.

ملک‌محمدی، مریم(۱۳۸۸). بررسی وضعیت چکیده پایان‌نامه‌های دکتری رشته‌های علوم انسانی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه آن با استانداردهای بین‌المللی ایزو در چکیده‌نویسی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۲۰(۳)، ۱۴۱-۱۵۴٫

ملک محمدی، مریم(۱۳۸۷). اصول چکیده‌نویسی براساس استاندارد بین المللی ایزو در چکیده‌نویسی. ماهنامه اطلاع یابی و اطلاع‌رسانی، ۸، ۶۶ .

منتجب، فروغه؛ عطایی، زهرا؛ صافی‌زاده، حسین(۱۳۸۸). میزان رعایت استانداردهای ایزو ۷۱۴۴ و عناصر تحقیق در پایان نامه‌های دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمان بین سال ۸۳-۷۸٫ گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، ۶(۱)، پیاپی ۱۱، ۵۷-۶۵٫

منشوری، محمد‌حسین(۱۳۸۶). سیر تکاملی استاندارد ایزو. فصلنامه احیا، ۶(۲۲)، ۲۹-۳۰٫

مهاجر، پرویز(۱۳۵۴). دستور ساختن واژه‌نامه استانداردهای بین‌المللی قسمت اول. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. ۳(۳ و ۴)،۳۵-۲۶٫

موسوی چلک، افشین(۱۳۸۶). استانداردهای کتابخانه‌ی دیجیتال. نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، ۱۱۷-۱۱۶، ۲۲-۳۱٫

موسوی‌چلک، افشین(۱۳۸۶). استانداردهای کتابخانه دیجیتال. نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، ۸۹،۳۱-۲۲٫

میرکی، صفورا؛ فامیل روحانی، علی‌اکبر؛ چشمه سهرابی، مظفر(۱۳۹۱). بررسی تطبیقی وضعیت کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌های استان کردستان در مقایسه با استانداردهای ایفلا. دانش‌شناسی، ۵(۱۷)، ۸۴-۷۱٫

نبوی، مجید؛ صمیعی، میترا(۱۳۹۲). درآمدی بر مفاهیم، استانداردها و نرم افزارهای آرشیوی. نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، ۱۷(۳)، ۵۳-۵۶٫

نبوی، مجید؛ فدایی، غلامرضا؛ نقشینه، نادر(۱۳۹۳). بررسی استانداردهای به‌کاررفته در توصیف نسخ‏ خطی در پایگاه‏های اطلاعاتی پیوسته نسخ خطی اسلامی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،۲۵(۲)، ۳۳-۲۲٫

نجفی، رامین؛ خراسانی، اباصلت؛ محمدی، رضا(۱۳۹۳). ارزیابی وضعیت موجود دانشگاه شهید بهشتی براساس استاندارد بین‌المللی IWA2: 2007. مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، ۴(۷)، ۱۱۱-۱۳۸٫

نصیری‌پور، امین(۱۳۸۷). استاندارد‌های کمی و کیفی نشریات علمی حوزه. پژوهش و حوزه، ۴، ۱۳۱-۱۴۳٫

نقی مهر طباطبایی، اشرف؛ علیپور حافظی،حامد(۱۳۸۴). استانداردها در خدمات مرجع مجازی. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، ۴۴،  ۲۰۹٫

نوشین‌فرد، فاطمه؛ فوجقی، عبدالخالق(۱۳۸۹). ارزیابی نمایه‌های انتهای کتابهای فارسی حوزه علوم اسلامی کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رودهن) از نظر رعایت ملاک‌های استاندارد ایزو ۹۹۹٫ دانش‌شناسی، ۲(۸)، ۹۷- ۱۰۷٫

هدایتی، محمد(۱۳۷۶). استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی(پیش‌نویس‌ویرایش ۱۹۹۵). مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، شماره ۳۱٫

همسوسازی امنیت اطلاعات با مدیریت ریسک سازمانی با استفاده از ISO/IEC 27001: 2013. ماهنامه بانکداری مجازی، ۳(۲۳-۲۴)، ۱۶-۱۷٫

وزیرپور کشمیری، مهردخت، سه دهی، مریم(۱۳۹۰). مطالعه میزان رعایت استانداردهای بین‌المللی ایزو در چکیده‌های فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات از سال ۱۳۸۰-۱۳۸۶٫ دانش شناسی ، ۴(۱۳)، ص ۸۷

ویلیامسون، نانسی(۱۳۷۴). استاندارد و استاندارد‌سازی در نظام‌های تحلیل موضوعی: وضعیت کنونی و مسیرهای آینده. ترجمه فاطمه نوشین‌فر. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۶(۳،۴)، ۱۲۶-۱۳۷٫

مقالات همایش‌

آزاد، مسعود؛ نامداری، ناهید؛ یگانه صالح پور، طاهره(۱۳۹۴). مقایسه سطوح سواد اطلاعاتی کارآموزان آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه‌ای براساس استاندارد ACRL، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، تهران، موسسه سرآمدهمایش کارین.

آزاده، فریدون(۱۳۷۹). بررسی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی دانشگاهی پزشکی و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی. پنجمین سمینار سراسری کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.

احمدزاده، سعادت(۱۳۸۴). بررسی وضعیت کتابخانه دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران و مقایسه آن با استاندارهای دانشگاهی ایران، فصلنامه باغ نظر ۲ (۳).

انتظاریان، ناهید؛ حسینی، وجیهه؛ دادخواه، نیره؛ رهنما، ساناز(۱۳۸۸). تحلیل استانداردهای کتابخانه‌های آموزشگاهی کشورهای مختلف در پیوند با نظام آموزشی آنها با هدف ارائه رهنمودهایی برای تدوین استانداردهای کتابخانه‌های آموزشگاهی در ایران. همایش ملی کتابخانه‌های آموزشگاهی پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرآیند یاددهی-یادگیری، مشهد، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد.

باجی، فاطمه(۱۳۹۲). بررسی میزان توجه به استانداردهای سواد اطلاعاتی در اسناد برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و تحول بنیادین آموزش وپرورش، همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش، بیرجند، دانشگاه بیرجند.

پوررشیدی، رستم؛ قربانی‌نژاد، مجتبی(۱۳۹۲). استاندارد ACRL: بررسی میزان سواد اطلاعاتی کارکنان و رابطه آن با بازارگرایی، همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور)، بابلسر، دانشگاه مازندران.

تقی‌زاده، اقدس(بی‌تا). استاندارد کتابخانه دانشگاهی. تهران، مجموعه مقالات اولین همایش نقش اطلاع‌رسانی در توسعه فرهنگی.

تمدن، حمیدرضا(۱۳۹۴). مقایسه وضعیت امنیت اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاهی استان گیلان و مازندران براساس استانداردISO/IEC 27002، همایش ملی ایمنی در کتابخانه‌ها، تهران، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

ثامنی توسروندانی، مرضیه؛ مدیری، ناصر؛ افضلی، مهدی(۱۳۹۱). رویکرد نگاشت تهدیدها و قابلیت‌های آسیب پذیری در شبکه‌های محلی به کنترل‌های استاندار ISO/IEC27002 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، گناباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد.

ثقفی، فاطمه؛ نورزادمقدم، احسان؛ قضاوتی، آرش(۱۳۹۳). استانداردهای مدیریت فناوری اطلاعات و تجاری‌سازی فناوری و نوآوری، دومین کنفرانس بین‌المللی تجاری‌سازی فناوری، تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران.

دوامی، فاطمه؛ علی محمدملایری، عصمت؛ مدیری، ناصر (۱۳۸۹). ارائه چارچوبی جهت اندازه‌گیری نرم افزار مبتنی بر استاندارد ISO/IEC15939 و با تکیه بر نقاط عملکردی، سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، همدان،

دوامی، فاطمه؛ مدیری، ناصر؛ باقری، علیرضا؛ علی محمدملایری، عصمت(۱۳۸۹). ارائه چارچوبی جهت اندازه‌گیری نرم افزار مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 15939 و با تکیه بر نقاط عملکردی، اولین همایش منطقه ای مهندسی نرم افزار، گنبدکاووس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس.

رحمانیان، ساره؛ سمیع، محمدابراهیم(۱۳۹۳). بررسی و معرفی الزامات پیاده‌سازی استاندارد زیر بنایی خدمات فن آوری اطلاعات ITIL، اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع، تهران، دانشگاه پیام نور.

رضوانی قادی، زهرا(۱۳۹۴). بررسی وضعیت ساختمان کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهر ساری در برابر رطوبت ناشی از محیط و مقایسه آن با استانداردهای موجود با تاکید بر شرایط زیست محیطی و سیستم های ساختمانی، همایش ملی ایمنی در کتابخانه‌ها، تهران، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

ژیان پور، حمید؛ درباغ عنبران، جعفر(۱۳۹۴). ارزیابی درونی وضعیت ایمنی درکتابخانه با نگاهی به الگوی عملیاتی مدیریت بحران درآرشیو (مورد مطالعه سازمان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی)، همایش ملی ایمنی در کتابخانه‌ها، تهران، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

سلیمانی‌نژاد، عادل؛ ابراهیمی، طاهره؛ پوراحمد، سمانه؛ سلیمانی، آمنه(۱۳۹۳). بررسی میزان سواد اطلاعاتی مدیران براساس استاندارد ACRL و رابطه آن با ارزیابی تصمیم توسط آنان در سازمانهای دولتی شهر کرمان، کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران، موسسه همایشگران مهر اشراق، مرکز همایشهای دانشگاه تهران،

سلیمانی‌نژاد، عادل؛ ابراهیمی، طاهره؛ پوراحمد، سمانه؛ سلیمانی، آمنه(۱۳۹۳). بررسی میزان سواد اطلاعاتی مدیران براساس استاندارد ACRL و رابطه آن با ارزیابی تصمیم توسط آنان در سازمانهای دولتی شهر کرمان، کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران، موسسه همایشگران مهر اشراق، مرکز همایشهای دانشگاه تهران.

شکری، مجتبی؛ عبداله‌زاده، احمد؛ شامی، مهدی(۱۳۸۷). چارچوبی برای برون سپاری پروژه‌های توسعه استانداردهای فناوری اطلاعات در سازمان‌های بزرگ، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، ندای اقتصاد بامداد (ناب).

صبوری، معصومه؛ فاتحی، رزا؛ کریمی‌آذری، امیررضا(۱۳۹۳). بررسی تطبیقی وضعیت کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌های استان گیلان در مقایسه با سرانه استاندارد. دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری. تهران، دانشگاه جامع علمی کاربردی.

صیادی، مژده و آیدا حسینی جدی(۱۳۹۳). بررسی تاثیر جایگاه نور در کیفیت فضایی کتابخانه‌ها نمونه موردی(کتابخانه ملی ایران)، دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار، همدان، انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه، دانشکده شهید مفتح.

علاالدینی، مرتضی، آقاکاردان، احمد(۱۳۸۸). حاکمیت آموزش الکترونیکی: ارایه چارچوبی برای تصمیم گیری در حوزه آموزش الکترونیکی برپایه استانداردهای ISO/IEC 38500،COBIT. ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.

فکری، فهیمه؛ مدیری، ناصر(۱۳۹۳). بهبود فعالیتهای تست امنیت نرم افزار بر اساس استاندارد ISO/IEC12207، کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، شرکت خدمات برتر.

کلانتریان، مهرداد؛ ناشر، شیرین؛ سوزنگر، علی(۱۳۸۹). ایجاد چارچوب بهینه به منظور مدیریت فناوری اطلاعات با استفاده از نگاشت بین استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC20000،COBIT 4.1، کنفرانس ملی امنیت اطلاعات و ارتباطات، اهواز، جهاد دانشگاهی خوزستان.

کیانی خوزستانی، حسن ؛ کیخا، بتول(۱۳۹۴). مقایسه تطبیقی استانداردهای ایمنی در برابر حریق در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه زابل و علوم پزشکی زابل، همایش ملی ایمنی در کتابخانه‌ها، تهران، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

کیانی‌خوزستانی، حسن؛ پاکدامن نائینی، مریم(۱۳۸۸). جایگاه کتابخانه‌های آموزشگاهی در نظام آموزش و پرورش کشور: توجه و بازبینی استانداردهای ملی و بین‌المللی در جهت ارتقای نقش مشارکتی آنها در فرایند آموزش و یادگیری. همایش ملی کتابخانه‌های آموزشگاهی پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرآیند یاددهی-یادگیری، مشهد، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد.

محقق، نیلوفر؛ ملک الکلامی، میلا ؛ حجتی‌زاده، یحیی؛ جان بزرگی، مژگان(۱۳۹۴). وضعیت عملکرد مدیریت امنیت اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاههای دولتی علوم پزشکی شهر تهران براساس استاندارد ایزو/ آی.ای.سی. ۲۷۰۰۲، کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ایلیا.

محقق، نیلوفر؛ میلا ملک الکلامی؛ حجتی زاده، یحیی؛ جان بزرگی، مژگان(۱۳۹۴). وضعیت عملکرد مدیریت امنیت اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاه های دولتی علوم پزشکی شهر تهران بر اساس استاندارد ایزو/ آی.ای.سی. ۲۷۰۰۲، کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ایلیا.

محمدشفیعی، محمدرضا؛ جعفری، میثم(۱۳۸۹). بررسی کارایی انواع مدلهای استانداردسازی و تلفیق در سیستمهای اطلاعات فضایی SIS، همایش ملی یافته‌های نوین در مهندسی عمران، نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.

محمدی، یلدا(۱۳۹۴). معرفی تجهیزات ایمنی کتابخانه‌ها در مقابل آتشسوزی براساس استاندارد ۹۰۹ NFPA، همایش ملی ایمنی در کتابخانه‌ها، تهران، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

مدیری، ناصر؛ عسگری رکن‌آبادی، زهرا(۱۳۹۰). آشنایی با استاندارد ۱۵۴۰۸ISO/IEC، اولین همایش منطقه‌ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، رودسر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش.

مدیری، ناصر؛ محمدحسنی، شبنم(۱۳۹۰). رویکردی برکنترل دسترسی کاربر و تهدیدات پیش روی آن در استاندارد ایزو ۲۷۰۰۲، دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن‌آوری اطلاعات، ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر.

نوبخت، پدیده؛ امینیان مدرس، امیر مسعود(۱۳۹۳). نقد و بررسی استاندارد امنیتی IEC 62351، بیست و نهمین کنفرانس بین‌المللی برق، تهران.

نیری‌فرد، طاهره(۱۳۹۴). مطالعه‌ای بر تکنیک و رویکردهای تست امنیت نرم افزار با نگاهی به استانداردهای امنیتی ISO/IEC و ۱۵۴۰۸ ISO/IEC 27034، دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات، تهران، گروه پژوهشی بوعلی.

ولی، ناصر؛ ریاضیان، بهاره؛ مدیری، ناصر(۱۳۹۳). پیشنهاد چارچوب نوین مهندسی امنیت مبتنی بر CC برای پیاده سازی و ارزیابی امنیت در چرخه حیات تولید نرم افزار با استفاده از ISO/IEC 12207، همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات، تهران، شرکت علم و صنعت طلوع فرزین.

پایان‌نامه‌

 

ابارشی، فاطمه(۱۳۹۳). ارزیابی اصطلاحنامه های اصفا، یونسکو و جامع علوم بر اساس استاندارد ISO 25964: رویکرد هستی شناختی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء.

ابراهیمی درچه، الهه(۱۳۹۲). تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره متوسطه ایران با رویکرد سواد اطلاعاتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

ابوالقاسمی، زهرا(۱۳۸۹). بررسی میزان همخوانی وضعیت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی شهر تهران با استاندارد ISO/IEC 20000:2005 . پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء.

احسنت، بی‌تا(بی‌تا). ارائه چارچوبی برای سنجش اثربخشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 27001:2005 (مطالعه موردی: شرکت سیمان داراب).‎ پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دان‍ش‍گ‍اه‌ تهران.

احمدی فیروزجانی، قاسم(۱۳۹۳). بررسی شکاف سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران با سواد اطلاعاتی مورد نیاز کارکنان از نظر مدیران شرکت‌های صنعتی استان مازندران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.

ارجمند، تاج‌الملوک(۱۳۹۳). ارزیابی مدیریت نشریه‌های‌ ادواری در کتابخانه‌های‌ مرکزی‌ دانشگاه‌های‌ دولتی‌ کشور با استانداردهای کتابخانه‌های‌ دانشگاهی و ارائه راهکارها برای‌ رسیدن‌ به‌ سطح‌ مطلوب. پایان‌نامه دکتری کتابداری. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات.

اصغرنژاد، حسین(۱۳۸۰). ارزیابی کتابخانه‌های دانشگاه بوعلی سینا براساس استانداردهای ‏‎ACRL‎‏. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد اسلامی.

اصغرنیا، فاطمه(۱۳۸۸). بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بر مبنای« استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی» مصوب انجمن کتابخانه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی(ای.سی.ار.ال.). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

اکبری داریان، سعیده(۱۳۸۰). تعیین میزان رعایت استاندارد ایزو ۱۰۸۶ در ارائه اطلاعات برگه‌های عنوان کتابهای منتشر شده فارسی بین سالهای ۱۳۷۴-۱۳۷۸٫ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران.

امید، مریم (۱۳۹۲). بررسی فضای کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف تهران و مقایسه آن با استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال.

انصاری، معصومه(۱۳۸۸). بررسی استانداردهای جهانی اسناد الکترونیکی و تهیه پیش‌نویس استانداردهای اسناد الکترونیکی برای آرشیو ملی ایران. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه الزهراء.

آپند، سیما(۱۳۹۳). تاثیر پیاده‌سازی ایزو ۹۰۰۱ در فرآیندهای مجموعه‌سازی، خدمات فنی و اشاعه اطلاعات در کتابخانه مرکزی تبریز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز مشهد.

آقایاری، حمیده(۱۳۹۱). مطالعه فضاهای فیزیکی مدارس مقطع ابتدایی شهرستان خوی و مقایسه آن با استانداردهای ملی و بین المللی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران.

بابایی، بهرام(بی‌تا). بررسی وضعیت کتابخانه‌های آموزشگاهی متوسطه و پیش‌دانشگاهی شهرستانهای غرب گیلان و مقایسه آن با استانداردهای کتابخانه مدرسه. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال.

باغستانی، ساناز(۱۳۸۹). بررسی وضعیت تنظیم و توصیف اسناد در گنجینه‌ اسنادملی‌ایران. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.

بزرگ‌چمی٬ ویدا(۱۳۷۲). بررسی وضعیت فهرست‌های مشترک پیایندها در ایران. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال.

بهزادی، فائزه(۱۳۹۳). بررسی استانداردهای فراداده‌ای عکس‌ و تعیین عناصر فراداده‌ای مناسب برای آرشیو عکس خبری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء.

پورصمیمی، جهانگیر(۱۳۸۰). بررسی میزان دسترسی به اهداف ایزو ۹۰۰۰ در شرکتهای دریافت کننده گواهینامه در ایران. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران.

پیروزفر، معصومه(۱۳۹۱). بررسی و مقایسه چکیده‌های فارسی پایان نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران با استاندارد بین‌المللی چکیده نویسی ایزو ۲۱۴ در سال های ۱۳۸۶-۱۳۹۰: به منظور ارائه دستورالعملی کاربردی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید چکران اهواز.

ترکمانی، ابراهیم(۱۳۸۲). ارزیابی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر ارومیه. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال.

تقی‌چیزری، مهشید(۱۳۸۹). مطالعه تطبیقی شرایط ایمنی در کتابخانه‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در شهر تهران و سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.

جمعی، غلامرضا(۱۳۸۹). ارزیابی کتابخانه‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر براساس استاندارهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال.

چوبک، هدا(۱۳۸۲). ارزشیابی حفظ و نگهداری فیلم‌ها و ویدئو کاست‌های موجود در آرشیوهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مستقر در شهر تهران مطابق با استاندارهای بین‌المللی (استاندارد BS5454). پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد.دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال.

حسین‌زاده بندقیری،عباس(۱۳۹۰). بررسی وضعیت موجود کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علوم اسلامی کشور و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد.دانشگاه علامه طباطبایی.

حسین‌زاده، شهلا(۱۳۸۸). بررسی میزان رعایت استانداردهای بین المللی ایزو در تدوین پایان نامه‌های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی و علامه طباطبایی در طی سال های ۸۶-۱۳۸۰٫ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

حفیظی اردکانی، محسن(۱۳۷۸). تعیین میزان رعایت استاندارد در تهیه چکیده فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران بین سالهایی ۱۳۷۶-۱۳۷۴٫ پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

حقیقت‌فر، سمیرا(۱۳۹۲). ارائه رویکردی جهت انطباق روش فرایند تولید محصولات نرم افزار مبتنی بر ISO/IEC12207 به سرویس‌های کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات(ITIL). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.

حکمت شرف، مریم(۱۳۹۰). ارزیابی فرآیند آموزش کارکنان براساس استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و ارائه راهکارهای مناسب. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

خانی‌پور، رضا(۱۳۷۴). بررسی وضعیت کتابخانه‌های پژوهشگاه‌های آموزش ضمن‌خدمت مناطق ۱۹ گانه آموزش و پرورش. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

خواجویی، حمید(۱۳۹۰). مطالعه کنترل‌های امنیت اطلاعات براساس استانداردهای بین‌المللی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

داداش‌زاده، جواد(۱۳۹۲). سنجش و ارزیابی نظام آموزشی کارکنان دانشگاه شاهد براساس استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵٫ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شاهد.

دلایی‌میلان، علی(۱۳۸۹). تاثیر نگرش استفاده‌کننده واقعی و استفاده‌کننده غیرواقعی بر میزان نتایج ابزار استاندارد لایب‌کوال در کتابخانه ملی ایران. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.

دهسرایی، زهرا(۱۳۹۳). امکان‌سنجی تدوین اصطلاح‌نامه مطالعات زنان و خانواده با استفاده از استاندارد BS ISO25964 – ۱٫ پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال.

دهنوی، فاطمه(۱۳۸۷). بررسی وضعیت نمایه‌های انتهای کتب فارسی کتابداری و اطلاع‌رسانی از سال ۱۳۴۸ تا سال ۱۳۸۵و مقایسه آن با استانداردهای بین‌المللی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.

رائی، طاهره(۱۳۹۲). مطالعه تطبیقی استانداردهای فراداده‌ای اشیای موزه‌ای و ارائه عناصر فراداده‌ای موزه‌ای پیشنهادی در ایران. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد.دانشگاه الزهرا.

رضاعلی، فاطمه(۱۳۹۲). بررسی تأثیر اجرای استاندارد ایزو ۹۰۰۱ بررضایت مشتری در شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه پیام نور، دانشکده مدیریت و حسابداری تهران.

رضائی خجسته، ونوس(۱۳۷۹). بررسی میزان سازگاری ساختار اطلاعات کتابشناختی صفحه عنوان، صفحه حقوق، صفحه نیم عنوان و عطف کتاب در کتابهای فارسی چاپ اول تالیفی علوم پایه و علوم عملی منتشره در سال ۱۳۷۹ با استاندارد های ایزو‏‎ISO‎‏ (۱۳۸۰). پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی.

رنجبری، علی(۱۳۸۶). ارزشیابی شاخصهای عملکرد کتابخانه تخصصی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال.

روزبهانی، سینا(۱۳۸۸). بررسی سیستماتیک اثرات استقرار مولفه های سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2000 در تعالی عملکرد شرکت های تولیدی بر مبنای رویکرد EFQM ( مطالعه موردی : صنایع کاشی و سرامیک استان یزد). پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی جهاد دانشگاهی استان یزد.

زمانی، محمدعلی(۱۳۹۱). بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز در بازه زمانی ۱۳۹۰ – ۱۳۸۹ براساس استاندارد‌های سواد اطلاعاتی ای. سی. آر. ال. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

سرائیان، آزاده(۱۳۸۴). ارزبابی و مقایسه کتابخانه‌های صنعت برق استان تهران با استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال.

سلیمانی، راضیه(۱۳۹۰). بررسی میزان مطابقت چکیده‌های فارسی مقالات نشریات علمی- پژوهشی حوزه علوم قـرآن و حدیث منتشره در ۱۳۸۷- ۱۳۸۹ با استاندارد ایزو ۲۱۴٫ پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم.

سلیمی، مهدی(۱۳۸۱). استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵. پایان‌نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.

سیدمهدی، محسن(۱۳۹۳). بررسی میزان رعایت استانداردهای چکیده‌نویسی (ایزو ۲۱۴) در چکیده‌های فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه امام‌صادق(ع) از سال ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۲. پایان‌نامه‌ کارشنسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال.

سیف، مینا(۱۳۷۳). بررسی وضعیت انتخاب مواد چاپی غیرفارسی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران، شهید بهشتی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران..

شریفیان، داوود(۱۳۷۶). بررسی وضعیت نمایه‌های انتهای کتاب کتابهای زبان و ادب فارسی انتشار یافته بین سال‌های ۱۳۷۰تا پایان سال ۱۳۷۴٫ پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران.

صابری، مریم(۱۳۹۳). بررسی تاثیر اخذ گواهینامه ISO 22000 بر میزان وفاداری مشتریان مطالعه موردی ۱۰شرکت تولید کننده مواد غذایی در استان خوزستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.

صابریان‌بروجنی، مژگان(۱۳۸۵). بررسی مدیریت کتابخانه‌های عمومی استان چهار‌محال و بختیاری براساس استانداردها. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال.

صدری، رضا(۱۳۸۱). ارزیابی کتابخانه‌های دانشگاههای علوم پزشکی استان مازندران و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.

صلاحی، مریم(۱۳۷۷). بررسی وضعیت ذخیره و بازیابی پرونده‌های پزشکی بیماران در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مقایسه آن با استانداردهای ملی AHIMA. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران.

صیامیان، حسن(۱۳۷۳). بررسی وضعیت نیروی انسانی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و مقایسه آنها با استاندارد نیروی انسانی ACRL. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.

طاهری، زهرا(۱۳۹۲). ارزیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان براساس استاندارد بین المللی ایزو ۱۰۰۱۵٫ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه اصفهان.

طاهری، شعبان(۱۳۸۶). بررسی وضعیت کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و مقایسه با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

عباسی، عذرا(۱۳۹۳). تعیین و ارزیابی میزان سواد اطلاعاتی اعضای انجمن حمایت از حقوق کودک ایران و مقایسه آن با استانداردهای سواد اطلاعاتی در ایران‌. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.

عرب شیبانی، زکیه(۱۳۹۱). ارزیابی اصطلاحنامه‌های علوم اسلامی با استاندارد ایزو ۲۵۹۶۴٫ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه قم.

عطایی، الهام(۱۳۷۸). ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تهران براساس پیش‌نویس استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.

عظیمی، محمدحسن(۱۳۸۲). بررسی زیر ساخت اطلاعاتی دانشگاه شهید چمران و ‏مقایسه آن با استانداردهای مربوطه و ارائه طرح پیشنهادی ‏نظام جامع اطلاع‌رسانی برای این دانشگاه‏. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز.

عظیمی، مینو(۱۳۹۱). بررسی و ارزیابی وضعیت نیروی انسانی کتابخانه‌های دانشگاه پیام نور استانهای آذربایجان غربی و شرقی و مقایسه‌ی آنها با استانداردهای موجود. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهراء.

علی‌اکبری‌مجید، زهرا(۱۳۹۲). بررسی وضعیت سازماندهی ثبت اختراع در کتابخانه‌های تهران و مقایسه آن با استاندارد RAD. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال.

علیجانی، نورالله(۱۳۸۳). میزان انطباق فضاهای آموزشی مدارس ابتدائی شهر بروجن با استانداردهای ایران و یونسکو. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی.

علیرمضانی، حمیده(۱۳۷۹). بررسی مقایسه‌ای میزان رعایت شیوه ونکوور و استانداردهای ایزو در پایان‌نامه‌های دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران.

غلامی، الهام(۱۳۸۶). بررسی تطبیقی ابزارهای تولید محتوای آموزش الکترونیکی و انتخاب یک نرم‌افزار مناسب و تبدیل و پیاده‌سازی آن به زبان فارسی به گونه‌ای که استاندارد SCORM را پشتیبانی کند. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.

فخاری، احمدرضا(۱۳۸۸). ارزیابی وب‌سایت‌‌های وزارت‌خانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مولفه‌های ارزیابی اِگوِت. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

فرامرزی، اسماعیل(۱۳۸۱). بررسی روشهای استاندارد جدید فشرده‌سازی و بازیابی تصاویر پزشکی براساس تبدیل موجک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه .

فرودی، نوشین(۱۳۸۰). ارزیابی صفحات وب کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و ارائه الگوی پیشنهادی. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی ایران.

فیضی، زهرا(۱۳۹۴). بررسی وضعیت استانداردهای سواد اطلاعاتی در بین دبیران دبیرستان‌های عادی و هوشمند مقطع متوسطه دوم شهر کاشان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان.

فیضی‌زاده، مجید حسن(۱۳۷۷). تعیین حساسیت عومل موثر بر کیفیت در اجرای ایزو ۹۰۰۰ (شرکت نساجی کاشان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع).

قدیمی، مژگان(۱۳۸۴). بررسی میزان آگاهیی مدیران کتابخانه‌های مرکزی، مراکز آموزش عالی و پژوهشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر در تهران از استانداردهای نظام کیفی ایزو ۴-۹۰۰۰ و چگونگی کاربرد آن . پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

قهرمانلو کلاته شامحمد، زینب(۱۳۹۲). بررسی اثر ایزو ۹۰۰۱ بر کسب مزیت رقابتی دفاتر خدماتی و مسافرتی شهر تهران از دیدگاه مدیران دفاتر خدماتی و مسافرتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.

قهنویه، حسن(۱۳۸۴). بررسی وضعیت کتابخانه‎های عمومی شهر اصفهان و مقایسه تطبیقی آن با استاندارد‎های ایفلا. پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی.

کازرانی، مریم(۱۳۷۸). ارزیابی اصطلاحنامه‌های فارسی با استانداردهای ایزو (ISO). پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.

کربلاآقایی کامران، معصومه(۱۳۷۵). مطالعه میزان رعایت استاندارهای بین‌المللی ایزو (ISO) در پایان‌نامه‌های کارشناسی کارشناسی ارشد و اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های دولتی تهران در سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۴٫ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

کریمی، سکینه(۱۳۷۸). مطالعه میزان رعایت استانداردهای بین‌المللی ایزو در نمایه‌های پایانی کتابهای فارسی تاریخ معاصر ایران منتشر شده در سالهای ۱۳۷۳-۱۳۷۷٫ پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.

کریمی‌پهلوان، سمیه(۱۳۹۰). بررسی وضعیت موجود کتابخانه‌های دانشگاه‌های آزاد استان مازندران و مقایسه با استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال.

کوهزاد، ناصر(۱۳۷۳). مقایسه دستورالعملهای موجود کتابنامه‌نویسی و پانویسی کتب فارسی از نظر رعایت مقررات و ضوابط استاندارد. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.

کیشی، سحر(۱۳۹۳). مقایسه کتابخانه‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی شهر تهران با استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال.

گلستان، محمد حسن(۱۳۸۸). بررسی عوامل موثر بر سواد اطلاعاتی کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان با استفاده از مدل اسکانل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.

گیلوری، عباس(۱۳۷۴). بررسی میزان همخوانی مجله‌های فارسی با استانداردهای ایزو. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران.

محمدی، علی(۱۳۸۷). ارزیابی و مقایسه بخش مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و کرمانشاه براساس معیارهای استاندارد بین المللی، ایزو ۹۰۰۱-۲۰۰۰٫ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران..

محمدی، معصومه(۱۳۹۳). رابطه بین سواد اطلاعاتی و تعهد شغلی کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان‌های کرمانشاه و خراسان جنوبی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند.

محمودی٬ علی‌رضا(۱۳۸۶). بررسی وضعیت ساختمان و تجهیزات کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران براساس استانداردها. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال.

مختاری، حیدر(۱۳۸۲). انطباق چکیده مقاله‌های مجلات دانشگاه‌های علوم پزشکی و دستورالعملهای گروه ونکوور و استاندارد ایزو ۲۱۴٫ پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.

مزدیسنا، شعله(۱۳۶۶). بررسی آرشیوهای دیداری – شنیداری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (موجود در تهران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

معمارنیا، مهدی(۱۳۹۳). بررسی وضعیت حفاظت و ایمنی ساختمان کتابخانه‌های عمومی شهر تهران از لحاظ بلایای طبیعی و غیرطبیعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.

ملایی، ابراهیم(۱۳۹۱). شناسایی راه‌های بهبود خدمات جنبی در کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان از دیدگاه کاربران بر مبنای رهنمودهای ایفلا و یونسکو. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه اصفهان.

ملک الکلامی، میلا(۱۳۹۰). ارزشیابی وضعیت عملکرد مدیریت امنیت اطلاعات درکتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی مستقر در شهر تهران براساس استاندارد بین‌المللی ایزو/ آی.ای.سی.۲۷۰۰۲٫ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

م‍ن‍ت‍خ‍ب‌، ف‍روغ‍ه‌(۱۳۸۲). ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رع‍ای‍ت‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ای‍زو و ع‍ن‍اص‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ از س‍ال‌ ۸۱ – ۷۹. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌.

منفرد، الهه(۱۳۷۲). بررسی روند رشد توسعه منابع کتابخانه‌های پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و مقایسه آن با روند رشد تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل رشته پزشکی طی سال‌های ۱۳۶۵ لغایت ۱۳۷۱٫ پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.

موذن، مینا(۱۳۹۱). مقایسه چکیده فارسی مقاله‌های مجله‌های علمی و پژوهشی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی با استاندارد Z 39.14. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه بیرجند.

موسائی٬ اصغر(۱۳۸۹). بررسی مقایسه‌ای وضعیت کتابخانه‌های دانشگاه پیام نور در مراکز استان بر مبنای استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال.

موسوی، پریسا(۱۳۹۳). شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های امنیت اطلاعات سازمانی براساس استانداردهای ایزو آی ای سی ۲۷۰۰۲ و کوبیت۴٫ پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی.

موسوی، شفیقه(۱۳۸۷). انطباق واژه‌های نمایه‌ای پایان‌نامه‌های موضوعات بهداشت و علوم زیستی دو مرکز منتخب با استاندارد نمایه‌سازی سازمان استانداردهای اطلاعاتی ملی آمریکا (ANSI/NISO Z39.19.2005). پایان‌نامه کارشناسی‌کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.

مولایی بیرگانی، سیاوش(۱۳۶۲). شناسایی عوامل موثر بر انحراف شاخص‌های کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران مصوب کتابخانه ملی ایران. پایان‌نامه ‌کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.

میربهاء، کامبیز(۱۳۸۷). علل کاربرد شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها و موانع آن در کتابخانه‌های شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

میرشفیعی، نادیا(۱۳۸۳). بررسی و تحلیل استانداردهای ملی و بین‌المللی و نقش بازرسی در کنترل استانداردها. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علوم و فنون مازندران.

نجف‌پور مقدم، پروین(۱۳۸۸). بررسی وضعیت کتابخانه‌های دبیرستانی شهر تهران و مقایسه آن با استانداردهای موجود در ایران. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد.دانشگاه تربیت مدرس.

نخبه‌زعیم، شیما(۱۳۸۹). مقایسه خدمات اطلاع‌رسانی کتابخانه‌های نابینایان شهر تهران با استاندارد‌های جهانی ایفلا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.

نصیری‌مقدم، محمد(۱۳۹۰). ارزیابی توان کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد در پاسخگویی به نیازهای فیزیکی و اطلاعاتی معلولان براساس استانداردهای جهانی و کشوری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

نعمتیان، محمد(۱۳۹۲). ارائه الگو برای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات با رویکرد بررسی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات براساس استاندارد ۲۷۰۰۲ ISO (مطالعه موردی دیتا سنتر شهرداری تهران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد

نقدی‌سده، پرناز(۱۳۹۳). ارزیابی سیستمهای اطلاعات بیمارستانی بخش آزمایشگاه، بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان براساس اصول استاندارد بین‌المللی ایزو ۱۱۰-۹۲۴۱٫ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.

ولدخانی، زهرا(۱۳۹۲). بررسی میزان رعایت استاندارد ایزو ۲۱۴ در چکیده‌های فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س) و ارائه شیوه نامه‌ای برای تهیه چکیده پایان‌نامه‌ی دانشگاهی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء.

ولی، ناصر(۱۳۹۰). پیشنهاد چارچوبی برای پیاده‌سازی و ارزیابی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی تحت استاندارد ISO/IEC 13408 . پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.

ولی‌زاده‌حقی، سعیده(۱۳۸۳). بررسی زیر ساخت ارائه خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های تخصصی دولتی شهر تهران. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال.

هاشمیان، محمدرضا(۱۳۸۲). ارزیابی کتابخانه‌های بیمارستانی دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی براساس استانداردهای موجود. پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.

هفته‌خوانی فراهانی، فاطمه(۱۳۹۰). بررسی وضعیت ساختمان کتابخانه های مرکزی دانشگاه‌های مستقر در تهران از دیدگاه مدیران و کتابداران شاغل در آنها. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه الزهراء.

یاسری، شیرین(۱۳۹۰). بررسی تاثیرات مالی پیاده سازی استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ در زنجیره تامین خودروسازی(مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار). پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

یوسفی، سادنا(۱۳۹۰). امکان‌سنجی پیاده‌سازی ارزیابی امنیتی محصولات نرم‌افزاری بر مبنای ‏استاندارد معیار مشترک (CC) در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران.

طرح پژوهشی

طرح جامع توسعه کتابخانه‌های عمومی (۱۳۸۳). سید محمد تقوی، سید کاظم حافظیان رضوی و…[دیگران]. تهران: موسسه فرهنگی-هنری عصر دانش.

استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاههای علوم پزشکی کشور. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

اصلانی ملایری، محسن (بی‌‌‌تا). بررسی وضعیت مجموعه کتابخانه و مجموعه سازی در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اصفهان با استاندارهای کتابخانه دانشگاهی ایران. اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

باطنی، حافظ (۱۳۷۴). بررسی وضعیت کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی. اداره کل فرهنگ و ارشاد استان آذربایجان شرقی.

بررسی وضعیت کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان براساس طبقه بندی دیانی: شناخت موانع احتمالی و ارائه راهکارها(۱۳۹۱). دانشگاه شهید چمران اهواز.

تعاونی، شیرین (۱۳۷۳). استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. تهران، معاونت پژوهشی کتابخانه ملی ایران.

جعفری، فریبا (۱۳۷۸). بررسی ویژگی‌ها و ساختار پایان‌نامه‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی ده ساله اخیر ۶۸-۷۸٫ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

دانشگاه شهید چمران اهواز (۱۳۹۱). بررسی وضعیت کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان براساس طبقه‌بندی دیانی: شناخت موانع احتمالی و ارائه راهکارها. دانشگاه شهید چمران اهواز.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. استاندارهای کتابخانه‌های دانشگاههای علوم پزشکی کشور.تهران،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

صمیعی، میترا (۱۳۹۲). بررسی تحلیلی الگوی مرجع OAIS و کاربرد آن در کتابخانه / آرشیو ملی دیجیتالی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

فیض‌آبادی، منصوره (۱۳۹۲). ارزیابی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار براساس استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران در سال ۱۳۹۱٫

منعم‌زاده، مجید (۱۳۹۲). طراحی و پیاده سازی سیستم کتابخانه دیجیتال و تهیه محتوی الکترونیکی. دانشگاه کاشان.

کتاب‌ها

ISMS الزامات سیستم مدیریت امنیـت اطلاعات ‏: ISO/IEC 27001:2013(1394)ترجمه علیرضا مهدوی‌اردستانی، علی مجدزاده‌کوهبنانی، مهران طریحی. تهران، علیرضا مهدوی اردستانی.

ISO/IEC 27001:2013/سازمان استارندارد بین‌المللی (ایزو)(۱۳۹۳). ترجمه محسن عزیزی‌پور، زهرا اسمعیل‌کابلی. تهران. صداقت.

ارسطوپور، شعله(۱۳۹۱). دستنامه چگونگی تنظیم چکیده در نشریات ادواری. شیراز، نامه‌ی پارسی.

استاندارد ISO / IEC 27001:2005 فناوری اطلاعات، فنون امنیتی …(۱۳۹۱). ترجمه مهرداد میلانی، رضا طی‌نیا. تهران، آتی‌نگر.

استاندارد بین‌المللی ISO/IEC 27001: 2005 فناوری اطلاعات، فنون امنیتی نظام مدیریت، امنیت، اطلاعات، الزامات(۱۳۸۷). ترجمه حمید اقبال‌وبجویی، رضا شفیعی‌نیک؛ ویراستار فریدون فارغ. تهران، شرکت سایپاپرس.

استاندارد بین‌المللی ISO/IEC ۲۷۰۰۳ ویرایش اول ۰۱-۰۲-۲۰۱۰ ‏: فناوری اطلاعات-فنون امنیتی- راهنمای پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات‏‏(۱۳۹۲). ترجمه طاهره رضایی. تهران، سرونگار.

استاندارد ذخیره‌سازی آرشیو ملی استرالیا(۱۳۹۴). ترجمه غلامرضا عزیزی، فاطمه زارع‌زاده. تهران، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات: ISO/IEC 27001:2013 (1394). ترجمه علی صالح ، ایده صادقی ، شاهین جهانگیری ؛ ویراستار سیامک تجلی. تهران، دیدار پارسیان: شرکت مرزبان کیفیت.

اسدی‌پویا، سمیرا(۱۳۹۳). سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات ISMS. تهران، جاوید علم.

اطلاعات و دبیزش (مستندسازی)- شناسانه استاندارد بین‌المللی مجموعه (شابیم)[استاندارد](۱۳۹۲). کرج، سازمان ملی استاندارد ایران.

اطلاعات و مستندسازی- بازیابی اطلاعات (Z39.50) تعریف سرویس کاربردی و ویژگی پروتکل(۱۳۹۲). کرج، سازمان ملی استاندارد.

اطلاعات و مستندسازی- بسط مجموعه نویسه‌های کدشده‌ی الفبای لاتین برای تبادل اطلاعات(۱۳۹۲). کتاب‌شناسی[استاندارد]. قسمت ۲، نویسه‌های لاتین استفاده شده در زبان‌های اروپایی اقلیت با فرم نوشتاری منسوخ شده. کرج. سازمان ملی استاندارد ایران.

‌‏ الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) بر اساس ISO/IEC 27001:2013.(1394). یزد، محمد هادی.

الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) براساس ISO/IEC 27001:2013(1394). ترجمه نوید نصیری‌زاده؛ محمد سید ابراهیمی و محمد صادق طباطبایی. یزد، محمد هادی.

ال‍ی‍س‌، دب‍ی‌(۱۳۷۵). پ‍ی‍اده‌س‍ازی‌ اس‍ت‍ان‍دارد ای‍زو ۹۰۰۰ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راک‍ز اطلاع‌رس‍ان‍ی‌. ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ش‍ی‍ری‌. ت‍ه‍ران‌، م‍رک‍ز اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی.

بورکهارت، جو‌آنا ام؛ مک دونالد، مریی‌سی؛ رادرماخر، آندره‌ی‌جی(۱۳۸۷). آموزش سواد اطلاعاتی به دانشجویان: ۳۵ تمرین عملی بر مبنای استانداردهای سواد اطلاعاتی. ترجمه علی حسین قاسمی، حیدر مختاری. تهران، چاپار.

پردازش داده- پیاده‌سازی مجموعه نویسه‌های کدشده هفت بیتی و هشت بیتی ISO روی کارت‌های پانچ‌شده(۱۳۹۲). کرج، سازمان ملی استاندارد ایران.

پورممتاز، علیرضا؛ مدرسی تهرانی، شهره؛ درخشان، حسین(۱۳۸۳). آماده‌سازی کتاب: بخش دوم هنر نمایه‌سازی به انضمام استانداردهای ایزو. زیر نظر محمد رنجبری. تهران: خانه کتاب ایران.

تعاریف و مفاهیم استاندارد: برای استفاده از طرح‌ها و گزارش‌های آماری(۱۳۸۶). ریاست جمهوری، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، مرکز آمار ایران. تهران: مرکز آمار ایران، دفتر انتشارات و اطلاع‌رسانی.

ت‍ع‍اون‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌ (خ‍ال‍ق‍ی‌)(۱۳۵۹). استانداردهای ایفلا برای کتابخانه‌های عمومی. مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی. مرکز خدمات کتابداری.

ت‍ع‍اون‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌ (خ‍ال‍ق‍ی‌)(۱۳۸۱). استاندارد کتابخانه‌های زندان برگرفته از، رهنمودهای ایفلا برای ارائه خدمات کتابخانه‌ای. تهران، کتابخانه ملی ایران.

ت‍ع‍اون‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌ (خ‍ال‍ق‍ی‌)(۱۳۸۲). استانداردهای ملی خدمات کتابخانه ای برای نابینایان. تهران، کتابخانه ملی ایران.

ت‍ع‍اون‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌ (خ‍ال‍ق‍ی‌)(۱۳۸۴). استاندارد کتابخانه‌های مدارس برگرفته از: رهنمودهای ایفلا و یونسکو درباره کتابخانه‌های مدارس، تهران، کتابخانه ملی ایران.

ت‍ع‍اون‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌ (خ‍ال‍ق‍ی‌)(۱۳۹۰). استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی ایران.کتابخانه ملی ایران.

ت‍ع‍اون‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌ (خ‍ال‍ق‍ی‌)(۱۳۹۰). استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران. با همکاری پوری سلطانی، مهرانگیز حریری، جعفر مهراد. تهران، کتابدار.

ت‍ع‍اون‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌ (خ‍ال‍ق‍ی‌)(۱۳۹۱). استانداردها و اصول تشکیل مجموعه برای کتابخانه‌های دیجیتال: به انضمام استاندارد کدگذاری و انتقال فراداده‌ها(متس). تهران، کتابدار‏.

ت‍ع‍اون‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌ (خ‍ال‍ق‍ی‌)(۱۳۹۳). استانداردهای‏ وسایل و تجهیزات کتابخانه‏‌ها و مراکز اطلاع‏‌رسانی. تهران، کتابدار‏.

حسینی، مهدی؛ حسینی، وجیهه؛ انتظاریان، ناهید؛ دادخواه، نیره؛ رهنما، ساناز؛ میرحسینی، ناهید بیگم(۱۳۸۸). رهنمودها و استانداردهای کتابخانه‌های آموزشگاهی به انضمام رهنمودهایی برای توسعه سواد اطلاعاتی و فراگیران قرن بیست و یکم. ویراستار:رحمت الله فتاحی؛زیر نظر مهری پریرخ.تهران،کتابدار.

خدمات کتابخانه‌های عمومی: رهنمود‌های ایفلا / یونسکو برای توسعه/ تهیه‌ شده توسط گروه کاری به سرپرستی فیلیپ جیل به نمایندگی از طرف بخش کتابخانه‌های عمومی(۱۳۸۶). ترجمه علی شکویی؛ ویراسته حسین مختاری‌معمار. تهران.

دوست‌محمدیان، حمید؛ ‏کابلی، لیلا؛  بابایی‌کشتلی، حسن(۱۳۹۱). امنیت اطلاعات براساس استاندارد ( حفاظت الکترونیک). تهران. فارسیران.

راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ان‍دارد ج‍ام‍ع‌ ب‍رای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍رس‍ن‍ل‌…(۱۳۷۹). ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍رم‍ان‌ ام‍ی‍ن‌ م‍وی‍د. ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌.

رحیمی، محمد(۱۳۸۹). استاندارد فضای کاری و اداری. ارومیه، محمد رحیمی.

روش پیاده‌سازی استاندارد امنیت اطلاعات (ISO 27001) در ادارات و سازمانها (ISMS)(1389). تهران، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

رهنمودها و استانداردهای کتابخانه‌های آموزشگاهی به انضمام رهنمودهایی برای توسعه سواد اطلاعاتی و فراگیران قرن بیست و یکم(۱۳۸۸). گردآوری و ترجمه ناهید انتظاریان…[و دیگران]؛ ویراستاران مهدی حسینی، رحمت‌الله فتاحی؛ [زیر نظر مهری پریرخ]. تهران،  کتابدار.

ره‍ن‍م‍وده‍ا و اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍وئ‍ی‍ن‍زل‍ن‍د(۱۳۸۱). ترجمه علی‌حسین قاسمی. تهران، دبیزش.

زندیان، فاطمه؛ فرخی، فرهنگ؛ بیات‌بداقی، ناهید(۱۳۹۰). استاندارد ساختمان و تجهیزات کتابخانه: با محوریت معلولین. تهران، چاپار‏.

‌‏سازمان بین‌المللی استاندارد(۱۳۹۴). شاخص‌های عملکرد برای کتابخانه‌های ملی (استاندارد ایزو ۲۸۱۱۸)؛ ‏ترجمه احترام کیان‌مهر؛ ‏[به سفارش] گروه پژوهش‌های توسعه‌ای فناوری اطلاعات. تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

سلطانی، منوچهر(۱۳۸۶).استاندارد توسعه منابع انسانی: آشنایی با استاندارد سرمایه‌گذاران نیروی انسانی. تهران: نوربخش.

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات( الزامات) استاندارد بین‌المللی ۲۰۰۵- ۲۷۰۰۱ ISO/ [ موسسه استاندارد بریتانیا] (۱۳۹۲). مترجمان سید مجید عالی‌نژاد، فرشته آزادی‌پرند. تهران، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور.

سیفی، مهدی؛ شربت اوغلی، احمد(۱۳۸۶). ممیزی و مدیریت امنیت اطلاعات: راه‌کارها و استاندارد‌های امنیتی. تهران، انستیتو ایزایران‏.

شاخص‌های عملکرد برای کتابخانه‌های ملی (استاندارد ایزو ۲۸۱۱۸).‏ مترجم احترام کیان‌مهر. ‏[به سفارش] گروه پژوهش‌های توسعه‌ای فناوری اطلاعات. تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

شاخص‌های عملکرد کتابخانه‌ها/[موسسه استاندارد بریتانیا](۱۳۹۲). ترجمه علی‌حسین قاسمی. تهران، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، موسسه انتشارات کتاب نشر‏.

شربت اوغلی، احمد؛ سیفی، مهدی(۱۳۸۶). ممیزی و مدیریت امنیت اطلاعات: راه‌کارها و استاندارد‌های امنیتی. تهران، انستیتو ایزایران.

شهرکی‌محمدی، آزیتا؛ فیروزکوهی‌مقدم، فروزنده(۱۳۹۴). بکارگیری شرایط ارگونومیک استاندارد در کتابخانه‌ها جهت کاهش مشکلات جسمی و روحی کتابداران. تهران، آرتین طب.

ص‍دی‍ق‌ ب‍ه‍زادی، ‌م‍ان‍دان‍ا؛ م‍ول‍وی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌(۱۳۸۱). اص‍ول‌ چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارد ای‍زو ۲۱۴ – ۱۹۷۶. تهران، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

ص‍دی‍ق‌ ب‍ه‍زادی،‌م‍ان‍دان‍ا(۱۳۹۴). اصول نمایه‌سازی براساس استاندارد ایزو ۹۹۹-۱۹۹۶‏. تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران‏.

صمیعی، میترا(۱۳۹۳). استانداردهای کتابخانه‌های دیجیتالی. تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران‏.

صمیعی، میترا(۱۳۹۴). استانداردهای ذخیره و حفاظت در کتابخانه‌های دیجیتال. تهران، کتابدار‏.

طی‌نیا، رضا(۱۳۹۵). ‏استاندارد ( ISO/IEC 27001&27002(20013‏. تهران، فن‌آوران.

عباسی هرمزی، سوسن(۱۳۸۶). کتابخانه‌های مدارس (تاریخچه، اهداف، وظایف، خدمات، استاندارد‌ها، توصیه‌ها) ویژه مدیران، معلمان… تهران،موسسه نشر شهر‏.

علامه حائری، علی(۱۳۴۸). استاندارد و مقررات آن در ایران. تهران، آذر.

فتاحی، سید رحمت‌الله(۱۳۶۸). رهنمودهایی برای کتابخانه‌های عمومی. مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی. [ویرایش قبلی: استانداردهای ایفلا برای کتابخانه‌های عمومی/ ترجمه: شیرین تعاونی. تهران: مرکز خدمات کتابداری، ۱۳۵۴)

فرایند تدوین استاندارد(۱۳۸۹). سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تهران، دانش پارسیان.

ق‍ن‍ب‍ری‌ پ‍ور، ام‍ان‌ال‍ل‍ه‌(۱۳۸۷). ‏Z39.50 در سیستم‌های کتابخانه‌ای و جعبه‌ابزار Zedkit ‏. تهران‏، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران‏:کتابدار.

مستندسازی- قواعد شناسه‌آرایی کتاب‌شناختی- تبیین اصول شناسه‌آرایی کتاب‌شناختی در قالب مجموعه‌ای از قواعد[استاندارد](۱۳۸۹). کرج، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

موسسه استاندارد بریتانیا(۱۳۹۱). ‏استاندارد بین‌المللی ISO25964-1 : اطلاعات و مستندسازی – اصطلاح‌نامه‌ها‌ و تعامل‌پذیری آن‌ها با واژگان دیگر بخش اول: اصطلاح‌نامه‌‌های بازیابی اطلاعات. مترجم زهرا دهسرائی. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران: چاپار‏.

موسسه استاندارد بریتانیا(۱۳۹۳). استاندارد بین‌المللی BS ISO 25964-2: اطلاعات و مستندسازی – اصطلاح‌نامه‌ها‌ و تعامل‌پذیری آن‌ها با واژگان‌های دیگر : بخش دوم : تعامل‌پذیری با واژگان‌های دیگر. مترجم زهرا دهسرائی، نسیم قیاسی؛ ویراستار حمید کشاورز. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران: چاپار‏.

م‍وس‍س‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دارد و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران(بی‌تا). اس‍ت‍ان‍دارد اب‍ع‍اد ص‍ن‍دل‍ی‍ه‍ای‌ م‍ی‍ز ت‍ح‍ری‍ر. ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍وس‍س‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دارد و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران.

نبوی، فاطمه(خوش طینت)(۱۳۸۴). ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌: م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌، م‍ح‍ت‍وا، س‍اخ‍ت‍ار، س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌، اس‍ت‍ان‍دارده‍ا و ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ا (ه‍م‍راه‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ب‍رخ‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌ و داخ‍ل‍ی‌). م‍ش‍ه‍د، س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا، م‍وزه‌ه‍ا و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌.

ن‍ی‍ل‍ی‌، ت‍رزا(۱۳۸۹). سنجش سواد اطلاعاتی با استفاده از ابزارها و تکالیف استاندارد/ ترجمه علی‌اکبر خاصه، رحیم علیجانی؛ ویراستار هادی شریف‌مقدم. تهران، چاپار.

همایش آموزش استفاده‌کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه‌ها، مراکز اطلاع‌رسانی و موزه‌ها‏(۱۳۸۳). آم‍وزش اس‍ت‍ف‍اده‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راک‍ز اطلاع‌رس‍ان‍ی‌: مجموعه مقاله‌های همایش آموزش استفاده‌کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه‌ها، مراکز اطلاع‌رسانی و موزه‌ها م‍ش‍ه‍د ۱ و ۲ خ‍رداد ۱۳۸۳ ۱۳۸۳/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ف‍ت‍اح‍ی‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ دی‍ان‍ی‌… (و دی‍گ‍ران‌).م‍ش‍ه‍د، س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا، م‍وزه‌ه‍ا و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌‏‏.

هنک‌دی‌ ورایس(۱۳۸۹). استاندارد‌سازی: (رویکردی کسب و کارانه به سازمان ملی استانداردسازی). مترجم بهروز ریاحی؛ ویراستار فنی محمدمهدی هادوی. تهران، مربع.

یگانه، مهرداد(۱۳۸۹). استاندارد و استاندارد کردن. تهران، دانش پارسیان.

استانداردهای ملی

تراکنش امانتهای بین کتابخانه‌ای. شماره استاندارد: ۲۱۸۷۲٫ سال تصویب: ۱۳۹۶٫ دبیر تدوین: محمدکریم صابری

شاخص‌های کیفی و آمارهای پایه برای ساختمان کتابخانه‌ها: فضا، عملکرد و طراحی. شماره استاندارد: ۲۲۱۵۰٫ سال تصویب: ۱۳۹۶٫ دبیر تدوین: محمدکریم صابری

استانداردهای ملی ایران-ساختار و شیوه نگارش. شماره استاندارد:۵٫ سال تصویب: ۱۳۹۳٫ دبیر تدوین: مهوش سیفی.

اطلاعات و اسناد-استاندارد بین المللی شناسه نام( .(ISNIشماره استاندارد: ۱۶۹۱۸٫سال تصویب: ۱۳۹۱٫ دبیر تدوین: محمود علی‌بیگی.

اطلاعات و دبیزش(مستند سازی)- شماره استاندارد بین‌المللی کتاب(شابک). شماره استاندارد:۶۶۱۱٫ سال تصویب: ۱۳۹۳٫ دبیر تدوین: مهدی پوریوسفیان.

اطلاعات و دبیزش (مستند سازی )-شناسانه استاندارد بی المللی مجموعه (شابیم .(شماره استاندارد.۱۷۰۲۲٫ سال تصویب:۱۳۹۲٫ دبیر تدوین: اقدس حسینی.

اطلاعات و دبیزش (مستند سازی)- شاخص‌های عملکرد کتابخانه. شماره استاندارد:۸۸۹۴٫ سال تصویب: ۱۳۹۳٫ دبیر تدوین: هما عرب.

اطلاعات و دبیزش (مستند سازی)-سامانه مدیریت پیشینه ها (س.م.پ)الزامات. شماره استاندارد.۱۷۰۲۴٫ سال تصویب:۱۳۹۲٫ دبیر تدوین: اقدس حسینی.

اطلاعات و دبیزش (مستندسازی)شماره استاندارد بین المللی پیایند (شاپا). شماره استاندارد:۸۹۳۱٫ سال تصویب: ۱۳۹۲٫ دبیر تدوین: اقدس حسینی.

اطلاعات و دبیزش (مستندسازی)شماره استاندارد بین المللی موسیقی (شابم). شماره استاندارد:۹۴۷۶٫ سال تصویب: ۱۳۹۲٫ دبیر تدوین: اقدس حسینی.

اطلاعات و مستند سازی – تعیین شاخص های قیمت برای کتابها و نشریات خریداری شده توسط کتابخانه. شماره استاندارد:۸۸۹۵٫ سال تصویب: ۱۳۸۵٫ دبیر تدوین: زهره عباسی، فاطمه عباسی.

اطلاعات و مستند سازی – خدمات ثبت برای کتابخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط. .شماره استاندارد:۱۴۸۱۴٫ سال تصویب: ۱۳۹۰٫ دبیر تدوین: عباس بشیری.

اطلاعات و مستند سازی – شناسایی با بسامد رادیویی (RFID) در کتابخانه‌ها-قسمت ۱- عناصر داده و راهنمایی‌های عمومی جهت پیاده‌سازی. شماره استاندارد:۱۶۱۲۵-۱ سال تصویب: ۱۳۹۱٫ دبیر تدوین: مرضیه زحمت‌کش.

اطلاعات و مستند سازی- آمار بین‌المللی کتابخانه‌ای. شماره استاندارد:۹۱۰۴٫ سال تصویب: ۱۳۸۶٫ دبیر تدوین: فاطمه هاشمی.

اطلاعات و مستند سازی -رهنمودهایی برای مراجع کتاب شناختی و استناد به منابع اطلاعاتی. شماره استاندارد.۱۴۶۸۹٫ سال تصویب:۱۳۹۰٫ دبیر تدوین: عباس بشیری.

اطلاعات و مستند سازی- شناسگر استاندارد بین‌المللی کتابخانه‌ها و سازمان‌های وابسته (شابکا). شماره استاندارد:۱۰۱۳۸٫سال تصویب: ۱۳۹۳٫دبیر تدوین: فریبا دیانی نجف‌آبادی.

اطلاعات و مستند سازی -فرایندهای مدیریت سوابق فرا داده برای سوابق– قسمت اول-اصول. شماره استاندارد:۹۹۵۵-۱٫ سال تصویب: ۱۳۸۶٫ دبیر تدوین: شیرین صدیق‌زاده.

اطلاعات و مستندات – قالب تبادل اطلاعات. شماره استاندارد:۱۸۹۶۱٫ سال تصویب: ۱۳۹۳٫ دبیر تدوین: مینا کرمی.

اطلاعات و مستندات -مدیریت فرداده های سوابق-قسمت۲-موضوعات مفهومی و اجرایی. شماره استاندارد:۹۹۵۵-۲٫ سال تصویب: ۱۳۹۳٫ دبیر تدوین: مینا کرمی.

اطلاع‌رسانی و مستند سازی – الزامات ذخیره‌سازی اسناد اطلاعاتی برای منابع کتابخانه‌ای و آرشیوی.شماره استاندارد:۱۰۴۴۳٫سال تصویب:۱۳۸۶٫ دبیر تدوین: فریبا دیانی نجف‌آبادی.

اطلاع‌رسانی و مستندسازی – الزامات مربوط به صحافی کتاب ها، نشریات اداری، مجموع ها و سایر اسناد کاغذی برای استفاده در آرشیو و کتابخانه‌ها – روش‌ها و مواد. شماره استاندارد:۸۴۹۷٫ سال تصویب: ۱۳۸۴٫ دبیر تدوین: حمیرا نوروزی‌زاده.

بایگانی الکترونیکی -قسمت ۱-مشخصات مرتبط با طراحی و عملیات یک سامانه اطلاعاتی برای نگهداری اطلاعات الکترونیکی. شماره استاندارد:۱۹۳۲۵-۱٫ سال تصویب: ۱۳۹۴٫ دبیر تدوین: زهرا جعفری ندوشن.

تجهیزات چوبی کتابخانه‌ها (اصلاحیه شماره ۱). شماره استاندارد:۳۷۳۳-a. سال تصویب:۱۳۸۹٫ دبیر تدوین: ابراهیم وحدانی.

تجهیزات چوبی کتابخانه‌ها. شماره استاندارد:۳۷۳۳٫ سال تصویب.۱۳۷۵٫ دبیر تدوین: اسفندیار خانقاهی.

دفاتر ثبت کتابخانه. شماره استاندارد:۸۲۹٫ سال تصویب: ۱۳۵۱٫ دبیر تدوین:بهمن توکلی.

روش های بررسی دبیزه ها ( مدارک )-تعیین موضوعات آن ها و انتخاب اصطلاحات نمایه سازی. شماره استاندارد.۱۷۰۲۳٫ سال تصویب:۱۳۹۲٫ دبیر تدوین: اقدس حسینی.

ریز نگاره‌ها -نشانگر تصویر مورد استفاده با ریز فیلم‌های حلقه ای ۱۶ و ۳۵ میلی متری. شماره استاندارد: ۱۸۲۰۹٫ سال تصویب: ۱۳۹۳٫ دبیر تدوین: سید محمد حسینی لواسانی.

سامانه‌های مدیریت اصطلاح‌شناسی، دانش و محتوا-طراحی ، اجرا و نگهداری از سامانه های مدیریت اصطلاح شناسی. شماره استاندارد: INSO-ISO 26162. سال تصویب: ۱۳۹۲٫ دبیر تدوین: اقدس حسینی.

طراحی نمادهای گرافیکی برای استفاده در مستندات فنی محصولات – قسمت ۲- مشخصات نمادهای گرافیکی در شکل محسوس رایانه‌ای – شامل نمادهای گرافیکی برای کتابخانه مرجع و الزامات برای تبادل آنها. شماره استاندارد:۱۳۶۲۸-۲٫ سال تصویب:۱۳۸۹٫ دبیر تدوین: مهدی ذره.

کارت درخواست عضویت و کارت عضویت کتابخانه. شماره استاندارد:۴۸۸٫ سال تصویب: ۱۳۵۲٫ دبیر تدوین: بهمن توکلی.

کتاب-اندازه‌کاغذ-ویژگیها. شماره استاندارد:۱۹۶۲۷٫ سال تصویب: ۱۳۹۲٫ دبیر تدوین: احمد اسماعیلی شاندیز.

مدخل‌های اصطلاح شناسی در استانداردها-قسمت ۱- الزامات کلی و مثال هایی از شیوه ارائه. شماره استاندارد: ۱۸۸۸۷-۱٫ سال تصویب: ۱۳۹۳٫ دبیر تدوین: اقدس حسینی.

مدیریت اسناد- قسمت ۵- کاربرد فراداده برای بخش مدیریت تاسیسات و ساخت و سازها. شماره استاندارد:۱۰۲۶۲-۵٫ سال تصویب:۱۳۹۲٫ دبیر تدوین: اعظم هادیان.

مدیریت مدارک – اطلاعات ذخیره شده الکترونیکی -توصیه هایی برای قابلیت اعتماد و اعتبار. شماره استاندارد:۱۸۹۵۹٫ سال تصویب: ۱۳۹۳٫ دبیر تدوین: غلامرضا عزیزی.

مستند سازی فنی محصول -استفاده از مستندات اصلی. شماره استاندارد:۱۹۶۲۷٫ سال تصویب: ۱۳۹۲٫ دبیر تدوین: مریم احمدی.

مستند سازی محصول فنی -مدیریت سند. شماره استاندارد.۱۷۲۴۸٫ سال تصویب:۱۳۹۲٫ دبیر تدوین: فاطمه میرشمسی.

مهرهای کتابخانه. شماره استاندارد:۸۲۸٫ سال تصویب:۱۳۵۳٫ دبیر تدوین: بهمن توکلی.

میز مطالعه کتابخانه‌دار چوبی-ویژگیها. شماره استاندارد:۶۰۸۸٫ سال تصویب:۱۳۸۰٫ دبیر تدوین: علیرضا خاکی فیروز.

 

استانداردهای در دست تدوین

اطلاعات و اسناد – الزامات ذخیره‌سازی سند برای بایگانی کتابخانه

اطلاعات و اسناد – سیستم های باز ارتباطی – تعریف برنامه سرویس امانت بین کتابخانه‌ای

اطلاعات و اسناد – شناسنامه استاندارد بین‌المللی جهت کتابخانه‌ها و سازمانهای مربوطه

اطلاعات و اسناد و مدارک- روش ها و فرایند‌هایی برای ارزیابی تأثیر کتابخانه‌ها

اطلاعات و مستندسازی – آمار بین المللی کتابخانه‌ای

امانت بین کتابخانه‌ای

اهدا به مجموعه‌ها رهنمودهایی برای کتابخانه‌ها

شرایط کیفی و روشهای آماری پایه برای ساختمان کتابخانه‌ها فضا عملکرد و طراحی

شرایط محیطی برای برگزاری نمایشگاه کتاب (کتابخانه) و بایگانی مواد

فناوری اطلاعات، زبانهای برنامه‌نویسی، محیط آنها و رابط نرم افزار سیستم. افزوده‌ها به کتابخانه ++C برای تحت پوشش قرار دادن توابع خاص ریاضی.

کتابخانه سیار- راهنما