گزارش فاز۵: طرح استاندارد کتابخانه‌های عمومی ایران

دریافت فایل
دریافت فایل

گزارش فاز۴: طرح استاندارد کتابخانه‌های عمومی ایران

دریافت فایل
دریافت فایل

گزارش فاز۳: طرح استاندارد کتابخانه‌های عمومی ایران

دریافت فایل
دریافت فایل

گزارش فاز۲: طرح استاندارد کتابخانه‌های عمومی ایران

دریافت فایل
دریافت فایل

گزارش فاز۱: طرح استاندارد کتابخانه‌های عمومی ایران

دریافت فایل
دریافت فایل

جدول زمانی طرح استاندارد کتابخانه‌های عمومی ایران

دریافت فایل
دریافت فایل

پروپزال استاندارد کتابخانه‌های عمومی ایران

دریافت فایل
دریافت فایل

آر.اِف.پی طرح استاندارد کتابخانه‌های عمومی ایران

دریافت فایل
دریافت فایل