دریافت فایل

کاربرگ تعیین تیراژ انتشار منابع

دریافت فایل

شیوه‌نامه اجرایی کارگروه استاندارد

دریافت فایل
دریافت فایل

روش اجرایی ترجمۀ متن‌های استاندارد

دریافت فایل
دریافت فایل

دستورالعمل کدگذاری اسناد و مدارک

دریافت فایل
دریافت فایل