دریافت فایل

کاربرگ تعیین تیراژ انتشار منابع

دریافت فایل
دریافت فایل

شیوه‌نامه اجرایی کارگروه استاندارد

دریافت فایل
دریافت فایل

روش اجرایی ترجمۀ متن‌های استاندارد

دریافت فایل
دریافت فایل

دستورالعمل کدگذاری اسناد و مدارک

دریافت فایل