۹۴۷۳-۳

در این قسمت استانداردهای کمیته فنی اطلاعات و مستندسازی سازمانی بین‌المللی استاندارد (ایزو/TC46) آمده است.

لازم به ذکر است استانداردهایی که توسط سازمان ملی استاندارد ایران به فارسی برگردان شده‌اند شماره ثبت ملی آنها آمده و همچنین مواردی که در سوابق سازمان ملی استاندارد موجود بوده بارگذاری و مشخص (زیرخط‌دار) شده‌اند.

عنوان استاندارد ملی‌شده شماره استاندارد ملی شماره استاندارد ایزو عنوان انگلیسی
اطلاع رسانی و دبیزش (مستندسازی)- تراکنش امانت‌های بین‌کتابخانه‌ای ۲۱۸۷۲ ISO 21872 Information and documentation-
Interlibrary Loan Transactions
در دست تدوین ندارد ISO 4:1997 Information and documentation — Rules for the abbreviation of title words and titles of publications
مستندسازی – نحوه ارائه نشریات ادواری ۹۰۸۳ ISO 8:1977 Documentation — Presentation of periodicals
اطلاع رسانی و مستندسازی- نویسه‌گردانی نویسه‌های سیریلیک به نویسه‌های لاتین ندارد ISO 9:1995 Information and documentation — Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters — Slavic and non-Slavic languages
مستندسازی- چکیده‌ها برای انتشارات و دبیزش ندارد ISO 18:1981 Documentation — Contents list of periodicals
مستندسازی-چکیده برای انتشارات و مستندات ۹۰۸۵ ISO 214:1976 Documentation — Abstracts for publications and documentation
مستندسازی –ارائه همکاری‌ها در نشریات ادواری و پیایندهای دیگر ندارد ISO 215:1986 Documentation — Presentation of contributions to periodicals and other serials
اطلاع رسانی و مستندسازی- نویسه گردانی شاخصه های عربی به شاخصه های لاتین- قسمت سوم: زبان فارسی- نویسه ۹۴۷۳-۳ ISO 233:1984 Documentation — Transliteration of Arabic characters into Latin characters
اطلاع رسانی و مستندسازی- نویسه گردانی شاخصه های عربی به شاخصه های لاتین- قسمت سوم: زبان فارسی- نویسه ۹۴۷۳-۳ ISO 233-2:1993 Information and documentation — Transliteration of Arabic characters into Latin characters — Part 2: Arabic language — Simplified transliteration
اطلاع رسانی و مستندسازی- نویسه گردانی شاخصه های عربی به شاخصه های لاتین- قسمت سوم: زبان فارسی- نویسه ۹۴۷۳-۳ ISO 233-3:1999 Information and documentation — Transliteration of Arabic characters into Latin characters — Part 3: Persian language — Simplified transliteration
مستندسازی- نویسه‌گردانی از نویسه‌های عبری به نویسه‌های لاتین ندارد ISO 259:1984 Documentation — Transliteration of Hebrew characters into Latin characters
اطلاع‌رسانی و مستندسازی- نویسه‌گردانی از نویسه‌های عبری به نویسه‌های لاتین– قسمت۲: ترجمه ساده شده ندارد ISO 259-2:1994 Information and documentation — Transliteration of Hebrew characters into Latin characters — Part 2: Simplified transliteration
اطلاعات و مستندسازی- رهنمودهایی برای مراجع کتاب­شناختی و استناد به منابع اطلاعاتی ۱۴۶۸۹ ISO 690:2010 Information and documentation — Guidelines for bibliographic references and citations to information resources
اطلاعات و مستندسازی- توصیف کتاب شناختی و ارجاع ها- قواعد اختصارکردن اصطلاحات کتاب شناختی ۹۱۲۸ ISO 832:1994 Information and documentation — Bibliographic description and references — Rules for the abbreviation of bibliographic terms
اطلاع‌رسانی و مستندسازی- تبدیل از نویسه‌های یونانی به نویسه‌های لاتین ندارد ISO 843:1997 Information and documentation — Conversion of Greek characters into Latin characters
اطلاعات و مستند سازی دستور العمل هایی برای محتوی سامان دهی و نمایش نمایه ها ۱۱۶۷ ISO 999:1996 Information and documentation — Guidelines for the content, organization and presentation of indexes
اطلاع‌رسانی و مستندسازی- عناوین صفحات کتاب ندارد ISO 1086:1991 Information and documentation — Title leaves of books
اطلاعات ودبیزش (مستند سازی)- شماره استاندارد بین‌المللی کتاب( شابک) ۶۶۱۱ ISO 2108:2005 Information and documentation — International standard book number (ISBN)
مستندسازی-شماره گذاری بخش ها و بخش های فرعی در مستندات مکتوب ۸۵۵۲ ISO 2145:1978 Documentation — Numbering of divisions and subdivisions in written documents
اطلاعات و مستند سازی- خدمات ثبت برای کتابخانه­ها و سازمان­های مرتبط ۱۴۸۱۴ ISO 2146:2010 Information and documentation — Registry services for libraries and related organizations
مستند سازی -ارایه متون ترجمه ۹۰۸۴ ISO 2384:1977 Documentation — Presentation of translations
اطلاع‌رسانی و مستندسازی- قالبی برای تبادل اطلاعات در دست  تدوین ISO 2709:2008 Information and documentation — Format for information exchange
اطلاعات و مستندسازی – امار بین المللی کتابخانه ای ۲۰۰۶:۹۱۰۴

۲۰۱۳: در دست تدوین

ISO 2789:2013 Information and documentation — International library statistics
کدهای نمایش نام کشورها و تقسیمات فرعی انها- قسمت ۱: کد کشورها ۱۹۰۶۹-۱ ISO 3166-1:2013 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 1: Country codes
کدهای معرفی-اسامی کشورها و تقسیمات انها-قسمت دوم: کد تقسیمات کشوری در دست تدوین ISO 3166-2:2013 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 2: Country subdivision code
دهای نمایش نام کشورها و تقسیمات فرعی آنها-قسمت۳

کدهای که قبلا برای کشور استفاده می شده

ندارد ISO 3166-3:2013 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 3: Code for formerly used names of countries
اطلاعات و دبیزش(¬مستندسازی)- یشماره استاندارد بین‌المللی پیایند(شاپا)

 

۸۹۳۱ ISO 3297:2007

Information and documentation — International standard serial number (ISSN)
۲۰۳۴: International Standards Serial Numbering
شماره گذاری انتشارات مسلسل(پی آیندها)
-۱ ISO 3297:1975(E) :

مستندسازی- لاتین ژاپنی (خط کانا) ندارد ISO 3602:1989 Documentation — Romanization of Japanese (kana script)
مستند سازی و اطلاعات – استاندارد بین المللی ثبت کد در دست  تدوین ISO 3901:2001 Information and documentation — International Standard Recording Code (ISRC)
مستندسازی- صفحات چکیده در نشریات ادواری ندارد ISO 5122:1979 Documentation — Abstract sheets in serial publications
مستندسازی- سرساز برای میکروفیش‌های تهیه شده از تک نگاشت‌ها و نشریات ندارد ISO 5123:1984 Documentation — Headers for microfiche of monographs and serials
اطلاع‌رسانی و مستندسازی- واژگان (فرهنگ لغات) ندارد ISO 5127:2001 Information and documentation — Vocabulary
مستندسازی-روشهای بررسی مدارک جهت تعیین موضوع و انتخاب اصطلاحات نمایه ای ۹۰۸۲
۱۷۰۲۳
ISO 5963:1985 Documentation — Methods for examining documents, determining their subjects, and selecting indexing terms
مستندسازی-نحوه نگارش در عطف کتب و سایر نشریات ۸۵۵۴ ISO 6357:1985 Documentation — Spine titles on books and other publications
مستند سازی -شاخص های کنترل کتابشناختی ۱۰۱۳۹ ISO 6630:1986 Documentation — Bibliographic control characters
اطلاع‌رسانی و مستندسازی- لاتینی‌سازی چینی ندارد ISO 7098:2015 Information and documentation — Romanization of Chinese
اطلاع‌رسانی و مستندسازی- ارائه پایان‌نامه‌ها و اسناد مشابه ندارد ISO 7144:1986 Documentation — Presentation of these and similar documents
مستندسازی- اصول بایگانی کتاب نامه‌ای ۹۴۷۷
 
ISO 7154:1983 Documentation — Bibliographic filing principles
اطلاع‌رسانی و مستندسازی- ارائه فهرستهای استاندارد ۱۲۴۰۲ ISO 7220:1996 Information and documentation — Presentation of catalogues of standards
اطلاعات و مستندسازی – ارائه کاتالوگ استانداردها ۹۱۱۱ ISO 7220:1996/Cor1:2001 Information and documentation – Presentation of catalogues of standards
مستندسازی – ارائه اطلاعات عنوان فروست ها ۹۱۱۰ ISO 7275:1985 Documentation — Presentation of title information of series
اطلاع‌رسانی و مستندسازی- راهنمای عناصر داده‌های کتابشناختی برای استفاده در تبادل داده و جستجوی اطلاعات ندارد ISO 8459:2009 Information and documentation — Bibliographic data element directory for use in data exchange and enquiry
اطلاعات و مدارک – فرمان های مربوط به جستجوی متون به شیوه تعاملی ۸۹۷۰ ISO 9230:2007 Information and documentation — Commands for interactive text searching
اطلاع‌رسانی و مستندسازی-  تعیین شاخص قیمت رسانه‌های چاپی و الکترونیکی خریداری شده توسط کتابخانه‌ها ندارد ISO 9707:2008 Information and documentation — Determination of price indexes for print and electronic media purchased by libraries
اطلاعات و اسناد-کاغذ اسناد-شرایط و الزامات دوام در دست  تدوین ISO 9706:1994 Information and documentation — Paper for documents — Requirements for permanence
اطلاعات و مستندسازی- امار تولید و توزیع کتاب ها، روزنامه ها، نشریات ادواری و الکترونیکی ۸۸۹۶ ISO 8777:1993 Information and documentation — Statistics on the production and distribution of books, newspapers, periodicals and electronic publications
اطلاع‌رسانی و مستندسازی-  نویسه‌گردانی از نویسه‌های گرجستانی به نویسه‌های لاتین ندارد ISO 9985:1996 Information and documentation — Transliteration of Georgian characters into Latin characters
اطلاع‌رسانی و مستندسازی- نویسه‌گردانی از نویسه‌های ارمنی به نویسه‌های لاتین ندارد ISO 9984:1996 Information and documentation — Transliteration of Armenian characters into Latin characters
اطلاعات و اسناد – سیستم های باز ارتباطی – تعریف برنامه سرویس امانت بین کتابخانه ای در دست تدوین ISO 10161-2:2014 Information and documentation — Open Systems Interconnection — Interlibrary Loan Application Service Definition
اطلاعات و مستند سازی – سیستم باز ارتباطی-مشخصات پروتکل امانت بین کتابخانه ای- قسمت ۱- خصوصیات پروتکل در دست  تدوین ISO 10161-1:2014 Information and documentation — Open Systems Interconnection — Interlibrary Loan Application Protocol Specification — Part 1: Protocol specification
فناوری اطلاعات- اتصال متقابل سامانه‌های باز-پروتکل نشست بدون اتصال: پیش‌نویس بیانیه انطباق پیاده‌سازی پروتکل (PICS) ندراد ISO 10160:2015 Information and documentation — Open Systems Interconnection — Interlibrary Loan Application Protocol Specification — Part 2: Protocol implementation conformance statement (PICS)proforma
اطلاع‌رسانی و مستندسازی-  بیانیه موجودیها، سطح خلاصه ندارد ISO 10324:1997 Information and documentation — Holdings statements — Summary level
اطلاع‌رسانی و مستندسازی- گسترش نویسه‌های کد الفبای سیریلیک درنظر گرفته شده برای زبانهای غیراسلاو برای تبادل اطلاعات کتابشناختی ندارد ISO 10754:1996 Information and documentation — Extension of the Cyrillic alphabet coded character set for non-Slavic languages for bibliographic information interchange
اطلاعات و دبیزش(¬مستندسازی)- شماره استاندارد بین‌المللی موسیقی (شابم) ۹۴۷۶ ISO 10957:2009 Information and documentation — International standard music number (ISMN)
اطلاع‌رسانی و مستندسازی- مقاله‌های آرشیوی— الزاماتی برای تداوم و پایداری  ندارد ISO 11108:1996 Information and documentation — Archival paper — Requirements for permanence and durability
اطلاع‌رسانی و مستندسازی-  شرایط کیفی و آمارهای پایه برای ساختمان کتابخانه— فضا، عملکرد و طراحی ۱۱۲۱۹ ISO/TR 11219:2012 Information and documentation – Qualitative conditions and basic statistics for library buildings — Space, function and design
اطلاعات و دبیزش(مستندسازی) – شاخص های عملکرد کتابخانه ۸۸۹۴ ISO 11620:2014 Information and documentation — Library performance indicators
اطلاعات و مستندسازی- پایداری و دوام نوشته، چاپ و تکثیر روی کاغذ- الزامات و روش¬های ازمون ۱۶۸۶۹ ISO 11798:1999 Information and documentation — Permanence and durability of writing, printing and copying on paper — Requirements and test methods
اطلاع رسانی و مستند سازی -الزامات ذخیره سازی اسناد اطلاعاتی برای منابع کتابخانه ای و آرشیوی ۱۰۴۴۳ ISO 11799:2003

Information and documentation — Document storage requirements for archive and library materials

ISO 11799 : 2015 (در دست تدوین)

مستندساز ی- الزامات ذخیره سازی اسناد برای منابع کتابخانه ای و ارشیوی  ۸۴۹۴ ISO 11800:1998 Information and documentation — Requirements for binding materials and methods used in the manufacture of books
اسناد و فرآوری داده ها – اطلاع رسانی و مستندسازی – الزامات مربوط به صحافی کتاب ها، نشریات ادواری ، مجموعه ها و سایر اسناد کاغذی ندارد ISO 11940:1998 Information and documentation — Transliteration of Thai
اطلاع‌رسانی و مستندسازی—نویسه‌گردانی نویسه‌های تایلندی به نویسه‌های لاتین ندارد ISO 11940-2:2007 Information and documentation — Transliteration of Thai characters into Latin characters — Part 2: Simplified transcription of Thai language
اطلاع‌رسانی و مستندسازی—تهیه نسخ خطی الکترونیک و نشانه‌گذاری ندارد ISO 12083:1994 Information and documentation — Electronic manuscript preparation and markup
اطلاعات و مستندسازی – فرایند تبدیل و انتقال دیجیتال سوابق در دست تدوین ISO 13008:2012 Information and documentation — Digital records conversion and migration process
طلاعات و مستندسازی – فرایند تبدیل و انتقال دیجیتال سوابق در دست تدوین ISO/TR 13028:2010 Information and documentation – Implementation guidelines for digitization of records
طلاعات و مستندات- دستور العمل های پیاده سازی برای دیجیتال سازی اسناد ۸۴۹۷ ISO 14416:2003 Information and documentation — Requirements for binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive and library use — Methods and materials
اسناد و فرآوری داده ها – اطلاع رسانی و مستندسازی – الزامات مربوط به صحافی کتاب ها، شریات ادواری ، مجموعه ها و سایر اسناد کاغذی ندارد ISO/TR 14873:2013 Information and documentation — Statistics and quality issues for web archiving
اطلاع‌رسانی و مستندسازی—مدیریت پیشینه‌ها—قسمت۱: مفاهیم و اصول در دست تدوین ISO 15489-1:2016 Information and documentation — Records management — Part 1: Concepts and principles
اطلاعات و مستندات- مدیریت سوابق- قسمت ۱: مفاهیم و اصول ۱۰۱۳۸ ISO 15511:2011 Information and documentation — International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL)
اطلاعات و مستند سازی – شناسگر استانداردبین المللی کتابخانه¬ها و سازمان-های وابسته (شابکا) ندارد ISO 15706-1:2002/Amd 1:2008 Alternate encodings and editorial changes
اطلاع‌رسانی و مستندسازی—شماره استاندارد بین‌المللی سمعی و بصری (ISAN) قسمت ۱: شناسه‌کار سمعی و بصری در دست تدوین ISO 15706-1:2002 Information and documentation — International Standard Audiovisual Number (ISAN) — Part 1: Audiovisual work identifier
اطلاعات و اسناد-شناسه بین المللی اثار صوتی تصویری(ISAN) در دست تدوین ISO 15706-2:2007 Information and documentation — International Standard Audiovisual Number (ISAN) — Part 2: Version identifier
اطلاعات و مستند سازی – شماره استاندارد بین المللی صوتی تصویری – قسمت دوم : شناسه نسخه ۱۰۴۴۲ ISO 15707:2001 Information and documentation — International Standard Musical Work Code (ISWC)
طلاعات و مستندسازی- استاندارد کد اثر موسیقایی دردست تدوین ISO 15836:2009 Information and documentation — The Dublin Core metadata element set
اطلاعات و مستندات- تنظیم عناصر فراداده دابلین ISO 15836:2009/Cor1:2009 Information and documentation – Dublin Core Elements Alighnment
اطلاع‌رسانی و مستندسازی—نویسه‌گردانی از دوناگری و خطوط مرتبط هندی به نویسه‌های لاتین ندارد ISO 15919:2001 Information and documentation — Transliteration of Devanagari and related Indic scripts into Latin characters
اطلاع‌رسانی و مستندسازی—کدهایی برای نمایش اسامی دستخط‌ها ندارد ISO 15924:2004 Information and documentation — Codes for the representation of names of scripts
اطلاع‌رسانی و مستندسازی— ملزومات عملکردی و اصولی برای پیشینه‌ها در محیط‌های اداری الکترونیک—قسمت۱: نگاه اجمالی و بیان اصول ندارد ISO 16175-1:2010 Information and documentation — Principles and functional requirements for records in electronic office environments — Part 1: Overview and statement of principles
اطلاع‌رسانی و مستندسازی— ملزومات عملکردی و اصولی برای پیشینه‌ها در محیط‌های اداری الکترونیک—قسمت۲: رهنمودها و الزامات عملکردی برای سیستمهای مدیریت پیشینه‌ها دیجیتال ۱۶۹۱۷-۲ ISO 16175-2:2011 Information and documentation — Principles and functional requirements for records in electronic office environments — Part 2: Guidelines and functional requirements for digital records management systems
طلاعات و مستندات- اصول و الزامات کارکردی برای سوابق در محیط‌های اداری دیجیتال ۱۶۹۱۷-۳ ISO 16175-3:2010 Information and documentation — Principles and functional requirements for records in electronic office environments — Part 3: Guidelines and functional requirements for records in business systems
اطلاع‌رسانی و مستندسازی— جعبه‌ها، پوشش پرونده‌ها و حفاظت‌کننده‌ها، ساخته شده از مواد سلولزی، برای ذخیره اسناد کاغذی و پارشمن ندارد ISO 16245:2009 Information and documentation — Boxes, file covers and other enclosures, made from cellulosic materials, for storage of paper and parchment documents
اطلاعات و اسناد و مدارک- روش ها و فرایند هایی برای ارزیابی تاثیر کتابخانه ها در دست تدوین ISO 16439:2014 Information and documentation — Methods and procedures for assessing the impact of libraries
اطلاع‌رسانی و مستندسازی- مخزن سه قسمتی معتبر برای پیشینه‌ها دیجیتال ندارد ISO/TR 17068:2012 Information and documentation – Trusted third party repository for digital records
اطلاعات و مستند سازی- شماره استاندارد بین المللی لینک ۲۰۰۱۶ ISO 17316:2015 Information and documentation — International standard link identifier (ISLI)
اطلاع‌رسانی و مستندسازی—مبادله سند الکترونیک عمومی ندارد ISO 17933:2000 GEDI — Generic Electronic Document Interchange
اطلاعات و دبیزش( مستندسازی ) – ارزیابی ریسک (مخاطرات ) برای فرآیند پیشینه ها و سامانه ها ۲۰۴۳۱ ISO/TR 18128:2014 Information and documentation — Risk assessment for records processes and systems
اطلاع‌رسانی و مستندسازی—اثربخشی فرایند اسیدزدایی از کاغذ ندارد ISO/TS 18344:2016 Effectiveness of paper deacidification processes
آماره های بین المللی موزه ها در دست تدوین ISO 18461:2016 International museum statistics
امانت بین کتابخانه ای در دست تدوین ISO 18626:2014 Information and documentation — Interlibrary Loan Transactions
اطلاعات و مستند سازی – دبیزش طرح واره ای برای موجودی های اطلاعاتی در دست تدوین ISO 20775:2009 Information and documentation — Schema for holdings information
اطلاعات و اسناد-کد متون استانداردهای بین المللی در دست تدوین ISO 21047:2009 Information and documentation — International Standard Text Code (ISTC)
اطلاع‌رسانی و مستندسازی—هستی‌شناسی مرجع برای تبادل اطلاعات میراث فرهنگی ندارد ISO 21127:2014 Information and documentation — A reference ontology for the interchange of cultural heritage information
اطلاع‌رسانی و مستندسازی—رهنمودهایی برای تدوین کنندگان استانداردها ندارد ISO 22310:2006 Information and documentation — Guidelines for standards drafters for stating records management requirements in standards
اطلاع‌رسانی و مستندسازی—فرایندهای مدیریت پیشینه‌ها – قسمت۱: اصول ۹۹۵۵-۱ ISO 23081-1:2006 Information and documentation — Records management processes — Metadata for records — Part 1: Principles
اطلاعات و مستندات- مدیریت فراداده‌های سوابق قسمت ۲: موضوعات مفهومی و اجرایی ۹۹۵۵-۲ ISO 23081-2:2009 Information and documentation — Managing metadata for records — Part 2: Conceptual and implementation issues
ندارد ISO/TR 23081-3:2011 Information and documentation — Managing metadata for records — Part 3: Self-assessment method
اطلاعات و مستند سازی– بازیابی اطلاعات (Z39.50)– تعریف سرویس کاربردی و ویژگی پروتکل ۲۳۹۵۰ ISO 23950:1998 Information and documentation — Information retrieval (Z39.50) — Application service definition and protocol specification
اطلاعات و مستندسازی-Marc در دست تدوین ISO 25577:2013 Information and documentation — MarcXchange
اطلاعات و مستندسازی (دبیزش) – اصطلاح‌نامه‌ها و تعامل‌پذیری

آن‌ها با واژگان‌های دیگر – بخش اول: اصطلاح‌نامه‌های بازیابی اطلاعات

در دست تدوین ISO 25964-1:2011 Information and documentation — Thesauri and interoperability with other vocabularies — Part 1: Thesauri for information retrieval
اطلاعات و مستندسازی ( دبیزش) – اصطلاح‌نامه‌ها و تعامل‌پذیری آن‌ها با واژگان‌های دیگر- بخش دوم – تعامل‌پذیری با واژگان‌های دیگر در دست تدوین ISO 25964-2:2013 Information and documentation — Thesauri and interoperability with other vocabularies — Part 2: Interoperability with other vocabularies
اطلاعات و مستندات- تحلیل فرایندهای کاری برای سوابق ۱۸۹۶۰ ISO/TR 26122:2008 Information and documentation — Work process analysis for records
اطلاعات و مستند سازی-سیستم شناساگر اشیاء دیجیتال در دست تدوین ISO 26324:2012 Information and documentation — Digital object identifier system
اطلاعات و اسناد- استاندارد بین‌المللی شناسه نام (ISNI) ۱۶۹۱۸ ISO 27729:2012 Information and documentation — International standard name identifier (ISNI)
اطلاعات و دبیزش(مستندسازی)- شناسانه استاندارد بین‌المللی مجموعه (شابیم) در دست تدوین ISO 27730:2012 Information and documentation — International standard collection identifier (ISCI)
اطلاعات و دبیزش(مستندسازی) – شاخص‌های عملکرد کتابخانه ملی ۲۰۰۱۷ ISO/TR 28118:2009 Information and documentation — Performance indicators for national libraries
اطلاعات و دبیزش(مستندسازی)- شناسانه استاندارد بین‌المللی مجموعه (شابیم) در دست تدوین ISO 28500:2009 Information and documentation — WARC file format
اطلاعات و مستند‌سازی – شناسایی با بسامد رادیویی(RFID) در کتابخانه‌ها
قسمت ۱: عناصر داده و راهنمایی­های عمومی‌جهت پیاده‌سازی
۱۶۱۲۵-۱ ISO 28560-1:2014 Information and documentation — RFID in libraries — Part 1: Data elements and general guidelines for implementation
اطلاعات مستندسازی– شناسایی با بسامد رادیویی(RFID) درکتابخانه‌هاقسمت۲ کدگذاری عناصر داده RFID بر ا ساس وظایف استاندارد ملی ۱۵۹۶۲ ۱۶۱۲۵-۲ ISO 28560-2:2014 Information and documentation — RFID in libraries — Part 2: Encoding of RFID data elements based on rules from ISO/IEC 15962
اطلاعات و اسناد- آر اف آی دی (شناسایی از طریق بسامد رادیویی) در کتابخانه‌ها- قسمت ۳ کدگذاری با اندازه ثابت ۱۶۱۲۵-۳ ISO 28560-3:2014 Information and documentation — RFID in libraries — Part 3: Fixed length encoding
اطلاعات مستندسازی– شناسایی با بسامد رادیویی(RFID) درکتابخانه‌هاقسمت۲ کدگذاری عناصر داده RFID بر ا ساس وظایف استاندارد ملی ۱۵۹۶۲  ندارد ISO/TS 28560-4:2014 Information and documentation — RFID in libraries — Part 4: Encoding of data elements based on rules from ISO/IEC 15962 in an RFID tag with partitioned memory
اطلاعات و اسناد- سامانه‌های مدیریت برای سوابق- اصول و واژگان ۱۷۴۲۱ ISO 30300:2011 Information and documentation — Management systems for records — Fundamentals and vocabulary
‌اطلاعات و دبیزش(مستندسازی)- سامانه مدیریت پیشینه‌ها (س.م.پ)- الزامات ۱۷۰۲۴ ISO 30301:2011 Information and documentation — Management systems for records — Requirements
اطلاعات و مستندات- سیستم های مدیریت سوابق- راهنمایی‌های برای به‌کارگیری در دست تدوین ISO 30302:2015 Information and documentation — Management systems for records — Guidelines for implementation